Vårt kursutbud | Byggakademin.com, byggarna som utbildar byggare

Byggakademin – kurser

– vi erbjuder följande byggkurser och utbildningar för alla i byggbranschen

apk 09 utbildning på Byggakademin

ABK 09

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Och vad händer när något går fel, vilka skadestånd kan krävas och vilka försäkringsfrågor kan bli aktuella? Kursen ger dig grundläggande kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Du lär dig hur omfattningen av konsultavtalet specificeras, vilka krav som ställs på konsulten på hur uppdraget genomförs samt ansvars- och ersättningsfrågor. Vi varvar teori med praktiska exempel – efter kurstillfället har du goda kunskaper i både beställaren och konsultens rättigheter och skyldigheter.


ama grundkurs på byggakademin.com

AMA-kurs för anläggare och husbyggare

AMA kurs är en grundkurs för dig som arbetar inom bygg och anläggning. Alla som läser Administrativa föreskrifter eller tekniska beskrivningar kommer i kontakt med AF AMA och AMA Anläggning eller Hus. AMA – Allmän material och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av tekniska beskrivningar och Administrativa föreskrifter (AF-del). AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll. Grundkursen hjälper dig tolka handlingarna korrekt och berör även MER.


ANLÄGGARENS KONTRAKT - GUIDE AMA & MER

Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER

Kursen Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER är en ny kurs där du lär dig spelreglerna kring regelverk och standardavtal i utförandeentreprenader. Det finns mycket att vinna oavsett om du är beställare eller entreprenör. Kursen vänder sig till dig som upprättar eller tolkar förfrågningsunderlag eller kontrakt i anläggningsprojekt. Du lär dig hur regelverk och standardavtal kompletterar varandra, om de skriver över varandra eller när de inte ens gäller? Vi varvar teori med exempel från verkligheten.


Byggakademin Leadership Program - en byggutbildning av Byggakademin

Byggakademin Leadership program

På vår ledarskapskurs Byggakademin Leadership Program lär du dig att bli en bättre ledare genom ökad förståelse för chefsrollen och medarbetarna t.ex. hur du hanterar underpresterande personal. Innehållet fokuserar på ledarrollen, personalhantering, konflikthantering, kundhantering och kommunikation med utgångspunkt från situationer i byggbranschen.

Ledarskapsprogrammet genomförs vid fyra seminariedagar under ett halvår med mellanliggande hemuppgifter så att du hinner omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

Vid sista tillfället bjuds din chef in till ett avslutande seminarium då du får presentera din personliga handlingsplan av ditt framtida ledarskap.


ARBETSLEDARUTBILDNING

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildningen ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att axla rollen som arbetsledare/platschef i ett bygg- och anläggningsprojekt. Vi hjälper dig att snabbt komma in i rollen och utveckla ditt ledarskap.


BAS-U och BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P vänder sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). På kursen får du kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

 

BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

 

BAS-P vid Planering och Projektering

För att förekomma olyckor och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser måste en byggarbetsmiljösamordnare pekas ut av byggherren inför planering och projektering (BAS-P) av ett byggprojekt enligt Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. Även om det finns en BAS-P så är alltid byggherren övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

BAS-P ska samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under planerings- och projekteringsskedet, både inför det kommande projektet och vid projektets resultat d.v.s. för de som ska verka och förvalta fastigheten eller anläggningen. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att skriva bra avtal med projektörer, driva ett aktivt arbetsmiljöarbete under projekteringen, att ställa samman och granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter för att minimera risker och säkerställa en bra arbetsmiljö. BAS-P upprättar den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

BAS-U vid utförande

 Efter planering och projektering går byggprojektet över i utförandesskedet. Det innebär ett ansvar för dig som byggarbetsmiljösamordnare att organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen (BAS-U). Det kan vara allt från att se till att det finns en bra etablering, att kräva in riskanalyser från dina UE, att uppdatera arbetsmiljöplanen, att det finns en gemensam skyddsorganisation som samverkar med varandra, att gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas vid val av arbetsmetoder eller vid upprättande av tidplaner, eller att alla maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och att förarna har rätt utbildning. Uppgifterna är många fler men som BAS-U är du inte ensam utan alla på arbetsplatsen ska samverka till en bra arbetsmiljö.


Inköp & Juridik, utbildning på Byggakademin.com

Inköp - hantering och juridik

Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp och ökad förståelse för inköpsjuridik har du god möjlighet att få en bra ekonomi i ditt projekt. Kursen i hantering och inköpsjuridik ger dig grundläggande kunskap om de viktigaste bestämmelserna i lagar och standardavtal samt tips på arbetssätt.


Installationssamordning - byggutbildning på Byggakademin.com

Installationssamordning

Vi får alltmer komplexa installationer i våra byggnader vilket ställer större krav på dig som installationssamordnare. Kursen Installationssamordning syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de tekniska systemen hänger ihop och hur du kan arbeta med installationssamordning under produktionsskedet.


PRODUKTIONSPLANERING

Produktionsplanering

Kursen Produktionsplanering ger dig inom bygg och anläggning grunderna för en god planering inför produktionsstart. God produktionsplanering innebär allt från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-planering till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare på ett informationsmöte. Vi går även igenom visuell planering och du får testa att tidplanera ett projekt visuellt i en fiktiv projektgrupp.


PROJEKTEKONOMI - en utbildning på Byggakademin

Projektekonomi

Kurs i Projektekonomi för dig som vill ha full kontroll på hur ditt projekt går ekonomiskt. Hinner du upptäcka problemen innan det är för sent? Tycker du att avstämningsarbetet tar för lång tid? Kursen ger dig verktyg och metodiker för att arbeta effektivt med avstämningar och prognoser.


Kalkyl & anbudsarbete, en grundkurs på Byggakademin.com

Kalkyl- och anbudsarbete

Kalkyl och anbudsarbete är en grundkurs som hjälper dig förbättra ditt arbetssätt inom kalkylarbete. Räknar du på rätt projekt? Vet du om vilka risker som finns i ditt anbud? Och framförallt, får du med dig alla dina kostnader i din kalkyl? På kursen får du lära dig hur man lyckas i byggbranschen. Vi går igenom ekonomiska begrepp i bokföring och ekonomiarbete, projektavstämning, uppbyggnad av projektbudget samt att arbeta med projektavstämning och prognos. Kursen ger dig metoder, verktyg och tips som du behöver i ditt anbudsarbete. Vi varvar teori med grupparbeten där du bland annat får identifiera problemområden i byggprojekt, lära dig upprätta en projektbudget och göra avstämning.

 

 


RITNINGSLÄSNING - en utbildning på Byggakademin

Ritningsläsning

 

Jobbar du med att riva eller bygga hus? I ett byggprojekt finns en mängd olika ritningarna som är viktiga att förstå vid rivning och byggnation. För att riva eller bygga rätt och kostnadseffektivt måste du kunna läsa och förstå ritningar. Det är också viktigt att veta vad skillnaden är mellan olika handlingar t.ex. förslagshandling, systemhandling, bygglovshandling och bygghandling. Många av ritningarna är digitaliserade och därför måste du även kunna hantera digitala modeller och ritningar.

Målet med kursen Ritningsläsning är att kunna läsa ritningar, göra beräkningar och se hur ritningar kompletterar varandra. Kursen går även igenom bygghandlingar och uppdateringar, ritningsteknik, symbolhantering och digitala ritningsfiler. Kursen riktar sig både till tjänstemän och yrkesarbetare. Ritningsläsning är en grundkurs för dig som arbetar i byggprojekt. I ett byggprojekt utgår mycket från att du kan läsa och förstå ritningar. Vi ger dig grundläggande kunskap för att läsa ritningar och omsätta informationen till verklighet. Efter avslutad kurs får du ett intyg på dina kunskaper inom ritningsläsning.

 


Visuell Planering, en utbildning på Byggakademin.com

Visuell Planering

En platschefs vardag handlar mycket om att samordna och förankra planering med alla berörda. Allt fler byggföretag har börjat arbeta utifrån Lean construction som handlar om att hitta effektiva arbetssätt och ta bort slöseriet. Den här kursen fokuserar på en del av Lean Construction, den som handlar om visuell planering.

Kursen ger dig idéer och verktyg hur du kan arbeta med planering initialt innan produktionsstart och under projektet med rullande planering och veckoplaneringsmöten med hjälp av just visuell planering. Ett arbetssätt som både hjälper dig att planera och samtidigt ger en bra förankring hos alla berörda.


entreprenadjuridik | byggakademin.com

Entreprenadjuridik

Alla i byggbranschen kommer i kontakt med entreprenadjuridik. En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna. Vår entreprenadjuridik kurs går igenom de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 med fokus på att du ska få ett så optimalt ekonomiskt resultat som möjligt i ditt projekt.


KONSUMENTENTREPRENADER

Konsumententreprenader

Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd vilket ställer stora krav på dig som entreprenör. Kortfattat innebär det att allt som inte står t.ex. vad gäller innehåll, tid och pris har konsumenten tolkningsföreträde. Kursen går igenom Konsumenttjänstlagen och standardavtal, ger exempel på verkliga rättsfall och belyser särskilt de områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör. Efter avslutad kurs vet du hur du bäst garderar dig mot att hamna i tvist och har en bibehållen god relation med din kund.


ÄTA utbildning arrangerad av Byggakademin.com

ÄTA - Hantering & Juridik

Är handlingarna tillräckliga? Förändras byggprojekten? Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om inte dokumentationen görs ordentligt. På kursen ÄTA - hantering och juridik lär du dig mer om standardavtalen, bra rutiner och dokumentation. Vi hjälper dig att bli bättre på att prissätta och bevaka dina ÄTOR.


Ekonomi för Chefer en intensivkurs på Byggakademin.com

Intensivkurs - Ekonomi för chefer i byggbranschen

Vår kurs Ekonomi för chefer ger dig en inblick i ekonomiska begrepp och samband, nyckeltal och rapporter samt hur du praktiskt kan arbeta för att förbättra ditt företags lönsamhet. Ekonomi för chefer är en kurs där du lär dig identifiera lönsamma företag och dra lärdom av deras framgångar.


INTENSIVKURS - FÖRHANDLINGSTEKNIK

Intensivkurs - Förhandlingsteknik

För att kunna påverka resultatet av en förhandling krävs kunskap och utbildning i förhandlingsteknik. Kurs i förhandlingsteknik ger dig grunderna inom förhandlingsteknik som du kan omsätta direkt i praktiken. Du lär dig t ex att förbereda en förhandling, olika frågetekniker, skapa förtroende och att kunna argumentera för din sak.


personalhantering - en intensivkurs på Byggakademin.com

Intensivkurs - Chefens Personalansvar

Kursen Chefens Personalansvar vänder sig till dig som är chef och som förmodligen har ont om tid och behöver inspiration och en introduktion till viktiga frågeställningar inom personalhantering. Efter avslutad kurs har du med dig ett antal hjälpmedel, tips på metoder och idéer till hur du ska jobba vidare i ditt ledarskap och med ditt personalansvar.


Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!