Vårt kursutbud | Byggakademin.com, byggarna som utbildar byggare

Byggakademin – kurser

– vi erbjuder följande byggkurser och utbildningar för alla i byggbranschen

KURSER INOM PROJEKTSTYRNING

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildningen vänder sig till arbetsledare eller platschefer som vill få mer grunder att stå på när det gäller den administrativa delen samt hur man planerar och styr bygg och anläggningsprojekt. Kursen vänder sig även till dig som i dag är yrkesarbetare men är på väg in i rollen som arbetsledare.

 


ARBETSLEDARUTBILDNING

Ansvarig Hantverkare

Ansvarig Hantverkare

Målet med kursen Ansvarig Hantverkare är att du som är platsansvarig yrkesarbetare/montör ska få en djupare förståelse för bygg- och anläggningsprocessen och förutsättningarna för ett projekt.  


ANSVARIG HANTVERKARE

Projektplanering

På kursen Produktionsplanering för bygg- och anläggning får du grunderna för en god planering inför produktionsstart. Det innebär allt från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-planering till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare på ett informationsmöte.


PROJEKTPLANERING

Kalkyl- och anbudsarbete

Kalkyl- och anbudskursen hjälper dig förbättra ditt arbetssätt inom kalkylarbete där allt från kalkylbeslut till antaget/avslaget anbud tas upp.

 


KALKYL- OCH ANBUDSARBETE

Projektekonomi - projektuppföljning

Att veta hur ditt projekt går ekonomiskt skapar trygghet och möjlighet att upptäcka problem i tid. Vi går igenom ekonomiska begrepp, uppbyggnad av produktionsbudget, arbetssätt samt praktiska tips vid avstämningar och prognoser.


PROJEKTUPPFÖLJNING

Inköp - hantering och juridik

Bra och tydliga inköp ger bättre projektekonomi. Vi går igenom lagar och standardkontrakt för köp av material och underentreprenörer. 


INKÖP – HANTERING OCH JURIDIK

ÄTA - Hantering & Juridik

ÄTA är en naturlig del av byggprocessen – för att handlingarna inte är tillräckliga eller för att projekten förändras. Det krävs kunskap om standardavtalen, bra rutiner och dokumentation för att få rätt betalt för utfört arbete. Vi hjälper dig hantera dina ÄTA på ett effektivt sätt.


ÄTA – HANTERING & JURIDIK

Installationssamordning

God installationssamordning vid komplexa byggnadsinstallationer medför stora kostnadsbesparingar men ställer större krav på dig som installationssamordnare. Kursen Installationssamordning syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de tekniska systemen hänger ihop och hur du kan arbeta med installationssamordning under produktionsskedet.


INSTALLATIONSSAMORDNING

Byggledarutbildning

Är du byggledare eller projektledare på beställarsidan? Utbildningen behandlar just de specifika frågeställningar som det innebär att vara byggledare på beställarsidan.


byggledarutbildning

Diplomerad Platschef

Utbildningen ger dig de färdigheter du behöver för att axla rollen som platschef med fokus på ledarskap och styrning, ekonomi och juridik. 

Diplomerad platschef

Projekteringsledning

Kursen Projekteringsledning vänder sig till dig som har ansvaret att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är eller kommer att bli ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter.  


Projekteringsledning

KURSER INOM ARBETSMILJÖ, MILJÖ & KVALITET

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö. Du får inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.


BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE BAS-U OCH BAS-P

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering

Kursen BAS-P & BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare - uppdatering ger dig en genomgång av nyheter i lagstiftningen från de senaste åren och framförallt tips på arbetssätt och diskussioner hur olika problem kan hanteras.

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE BAS-U OCH BAS-P – UPPDATERING

Bättre arbetsmiljö - BAM för bygg- och anläggningsbranschen

Byggakademins BAM- kurs är en utbildningen om lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet och är anpassad för bygg- och anläggningsbranschen.Kursen ger kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa goda resultat för verksamheten.  


BÄTTRE ARBETSMILJÖ – BAM FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig ska vara certifierad och det krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL.


KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

Kontrollansvarig enligt PBL - Uppföljning

Kursen Kontrollansvarig enligt PBL Uppföljning vänder sig till dig som är kontrollansvarig N eller K men som behöver förnya ditt certifikat.


KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL – Uppföljning

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen riktar sig till företag i bygg- och anläggningsbranschen och ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.


MILJÖANSVAR I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

KURSER INOM TEKNIK & INSTALLATION

AMA-kurs för anläggare och husbyggare

AMA kurs är en grundkurs för dig som arbetar inom bygg och anläggning. AMA – Allmän material och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av tekniska beskrivningar och Administrativa föreskrifter (AF-del). Grundkursen hjälper dig tolka handlingarna korrekt och berör även MER.


AMA-KURS FÖR ANLÄGGARE OCH HUSBYGGARE

AMA Anläggning 17 & MER 17 Fördjupning

Kursen AMA Anläggning 17 & MER 17 Fördjupning vänder sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper. 

AMA ANLÄGGNING 17 & MER 17 FÖRDJUPNING

Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER

Kursen Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER är en kurs där du lär dig tolka regelverk och standardavtal. Kursen vänder sig till dig som upprättar eller tolkar förfrågningsunderlag eller kontrakt i anläggningsprojekt.


ANLÄGGARENS KONTRAKT – GUIDE AMA & MER

Ritningsläsning

I ett byggprojekt utgår mycket från att man kan läsa och förstå ritningar. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att läsa ritningar och omsätta informationen till verklighet.

 


RITNINGSLÄSNING

BIM projektering grundkurs

Kursen ger dig en introduktion till digital hantering av 2D och 3D modeller, kursen ger dig även kunskap om hur information hanteras med BIM. 

BIM

Geoteknik grundkurs

På Geoteknik grundkurs lär du dig grundläggande geologi och hydrogeologi med jordartskännedom. Kursen tar upp egenskaper hos jord och berg samt de metoder som är nödvändiga för att kunna ta hand om grundläggningsproblem. 


GEOTEKNIK GRUNDKURS

Installationssamordning

God installationssamordning vid komplexa byggnadsinstallationer medför stora kostnadsbesparingar men ställer större krav på dig som installationssamordnare. Kursen Installationssamordning syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de tekniska systemen hänger ihop och hur du kan arbeta med installationssamordning under produktionsskedet.


INSTALLATIONSSAMORDNING

KURSER INOM JURIDIK

Entreprenadjuridik

Alla i byggbranschen kommer i kontakt med entreprenadjuridik. Tyvärr oftast för sent när något redan har hänt. Kursen ger dig spelreglerna vad gäller AB 04/ABT 06 – rättigheter och skyldigheter för att undvika långa, tråkiga och dyra processer.

ENTREPRENADJURIDIK

Entreprenadjuridik fortsättningskurs

På Entreprenadjuridik fortsättningskurs som är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06. 

 

ENTREPRENADJURIDIK FORTSÄTTNINGSKURS

ABK 09

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Efter kurstillfället har du goda kunskaper i både beställaren och konsultens rättigheter och skyldigheter.


ABK09

ÄTA - Hantering & Juridik

ÄTA är en naturlig del av byggprocessen – för att handlingarna inte är tillräckliga eller för att projekten förändras. Det krävs kunskap om standardavtalen, bra rutiner och dokumentation för att få rätt betalt för utfört arbete. Vi hjälper dig hantera dina ÄTA på ett effektivt sätt.


ÄTA – HANTERING & JURIDIK

Inköp - hantering och juridik

Bra och tydliga inköp ger bättre projektekonomi. Vi går igenom lagar och standardkontrakt för köp av material och underentreprenörer. 


INKÖP – HANTERING OCH JURIDIK

AMA Anläggning 17 & MER 17 Fördjupning

Kursen AMA Anläggning 17 & MER 17 Fördjupning vänder sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper. 

AMA ANLÄGGNING 17 & MER 17 FÖRDJUPNING

Lagen om offentlig upphandling, LoU

Kursen ger dig kunskap om lagens uppbyggnad och verktyg samt många exempel på rättspraxis som ger dig goda kunskaper för att genomföra optimala upphandlingar både som upphandlare och entreprenör.


LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

KURSER INOM CHEF, EKONOMI & LEDARSKAP

Byggakademin Leadership program

På vår ledarskapskurs Byggakademin Leadership Program lär du dig att bli en bättre ledare genom ökad förståelse för chefsrollen och medarbetarna. Innehållet fokuserar på ledarrollen, personalhantering, konflikthantering, kundhantering och kommunikation med utgångspunkt från situationer i byggbranschen.


BYGGAKADEMIN LEADERSHIP PROGRAM

Projektekonomi - projektuppföljning

Att veta hur ditt projekt går ekonomiskt skapar trygghet och möjlighet att upptäcka problem i tid. Vi går igenom ekonomiska begrepp, uppbyggnad av produktionsbudget, arbetssätt samt praktiska tips vid avstämningar och prognoser.


PROJEKTUPPFÖLJNING

Intensivkurs - Chefens Personalansvar

– Hur du attraherar och behåller bra medarbetare

Lönsamheten i ditt företag står och faller med kvalitén på dina medarbetare. Att leda personal är fantastiskt roligt men ibland svårt. Du lär dig att bli en bättre ledare och får verktygen för att hantera allt från rekrytering, introduktion till eventuell avveckling.

 


INTENSIVKURS – CHEFENS PERSONALANSVAR

Intensivkurs - Förhandlingsteknik

Varje dag innebär troligtvis minst en förhandling – med kunder, leverantörer eller med en medarbetare. Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik som du kan omsätta direkt i praktiken. Du lär dig t ex att förbereda en förhandling, olika frågetekniker, skapa förtroende och att kunna argumentera för din sak.


INTENSIVKURS – FÖRHANDLINGSTEKNIK

Intensivkurs - Ekonomi för chefer i byggbranschen

Vi identifierar kännetecknen för lönsamma företag och tar lärdom av dessa företag. Du lär dig ekonomiska begrepp och att arbeta med och analysera ekonomiska rapporter samt lär dig vilka ekonomiska styrmedel och rutiner som krävs.


INTENSIVKURS – EKONOMI FÖR CHEFER I BYGGBRANSCHEN

Försäljningskurs för alla i bygg- och anläggningsbranschen

Att skapa relationer och bygga förtroende – Försäljning för dig som inte är säljare. Kursen går igenom de vanligaste utmaningarna vid försäljning. Kursen ger dig som har kundrelationer men som inte är säljare en större förståelse för försäljning och hur man skapar relationer.

ALLA ÄR VI SÄLJARE

Visuell Planering

En platschefs vardag handlar mycket om att samordna och förankra planering med alla berörda. Allt fler byggföretag har börjat arbeta utifrån Lean construction som handlar om att hitta effektiva arbetssätt och ta bort slöseriet. Den här kursen fokuserar på en del av Lean Construction, den som handlar om visuell planering.

Kursen ger dig idéer och verktyg hur du kan arbeta med planering initialt innan produktionsstart och under projektet med rullande planering och veckoplaneringsmöten med hjälp av just visuell planering. Ett arbetssätt som både hjälper dig att planera och samtidigt ger en bra förankring hos alla berörda.


VISUELL PLANERING

Konsumententreprenader

Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd vilket ställer stora krav på dig som entreprenör. Kortfattat innebär det att allt som inte står t.ex. vad gäller innehåll, tid och pris har konsumenten tolkningsföreträde. Kursen går igenom Konsumenttjänstlagen och standardavtal, ger exempel på verkliga rättsfall och belyser särskilt de områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör. Efter avslutad kurs vet du hur du bäst garderar dig mot att hamna i tvist och har en bibehållen god relation med din kund.


KONSUMENTENTREPRENADER

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!