Vårt kursutbud | Byggakademin.com, byggarna som utbildar byggare

Byggakademin – kurser

– vi erbjuder följande byggkurser och utbildningar för alla i byggbranschen

ABK 09

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Och vad händer när något går fel, vilka skadestånd kan krävas och vilka försäkringsfrågor kan bli aktuella? Kursen ger dig grundläggande kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Du lär dig hur omfattningen av konsultavtalet specificeras, vilka krav som ställs på konsulten på hur uppdraget genomförs samt ansvars- och ersättningsfrågor. Vi varvar teori med praktiska exempel – efter kurstillfället har du goda kunskaper i både beställaren och konsultens rättigheter och skyldigheter.


AMA-kurs för anläggare och husbyggare

AMA kurs är en grundkurs för dig som arbetar inom bygg och anläggning. Alla som läser Administrativa föreskrifter eller tekniska beskrivningar kommer i kontakt med AF AMA och AMA Anläggning eller Hus. AMA – Allmän material och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av tekniska beskrivningar och Administrativa föreskrifter (AF-del). AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll. Grundkursen hjälper dig tolka handlingarna korrekt och berör även MER.


Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER

Kursen Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER är en ny kurs där du lär dig spelreglerna kring regelverk och standardavtal i utförandeentreprenader. Det finns mycket att vinna oavsett om du är beställare eller entreprenör. Kursen vänder sig till dig som upprättar eller tolkar förfrågningsunderlag eller kontrakt i anläggningsprojekt. Du lär dig hur regelverk och standardavtal kompletterar varandra, om de skriver över varandra eller när de inte ens gäller? Vi varvar teori med exempel från verkligheten.


Byggakademin Leadership program

På vår ledarskapskurs Byggakademin Leadership Program lär du dig att bli en bättre ledare genom ökad förståelse för chefsrollen och medarbetarna t.ex. hur du hanterar underpresterande personal. Innehållet fokuserar på ledarrollen, personalhantering, konflikthantering, kundhantering och kommunikation med utgångspunkt från situationer i byggbranschen.

Ledarskapsprogrammet genomförs vid fyra seminariedagar under ett halvår med mellanliggande hemuppgifter så att du hinner omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

Vid sista tillfället bjuds din chef in till ett avslutande seminarium då du får presentera din personliga handlingsplan av ditt framtida ledarskap.


Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare eller platschef som vill få mer grunder att stå på när det gäller den administrativa delen samt hur man planerar och styr bygg och anläggningsprojekt. Kursen vänder sig även till dig som i dag är yrkesarbetare men är på väg in i rollen som arbetsledare eller redan är arbetsledare/ platschef men som vill utvecklas i rollen.

 


Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P vänder sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). På kursen får du kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

 

BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

 


Bättre arbetsmiljö - BAM för bygg- och anläggningsbranschen

Byggakademins BAM utbildningen går igenom lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet och är anpassad för bygg- och anläggningsbranschen.Vi utgår från exempel tagna från verkligheten och lägger extra fokus på två viktiga frågeställningar för oss verksamma i byggbranschen nämligen belastningsergonomi och säkerhetskultur. Kursen ger kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa goda resultat för verksamheten.  


Inköp - hantering och juridik

Bra och tydliga inköp ger bättre projektekonomi. Vi går igenom lagar och standardkontrakt för köp av material och underentreprenörer. Du lär dig bl.a. upprätta ett förfrågningsunderlag och att arbeta strukturerat från förfrågan via förhandling till slutet avtal.


Installationssamordning

God installationssamordning vid komplexa byggnadsinstallationer medför stora kostnadsbesparingar men ställer större krav på dig som installationssamordnare. Kursen Installationssamordning syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de tekniska systemen hänger ihop och hur du kan arbeta med installationssamordning under produktionsskedet.


Projektplanering

Kursen Produktionsplanering för bygg och anläggning ger dig grunderna för en god planering inför produktionsstart. God projektplaneing innebär allt från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-planering till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare på ett informationsmöte. Vi går även igenom visuell planering och du får testa att tidplanera ett projekt visuellt i en fiktiv projektgrupp.


Projektuppföljning

Att veta hur ditt projekt går ekonomiskt skapar trygghet och möjlighet att upptäcka problem i tid. Vi går igenom ekonomiska begrepp, uppbyggnad av produktionsbudget, arbetssätt samt praktiska tips vid avstämningar och prognoser.


Kalkyl- och anbudsarbete

Kalkyl- och anbudskursen hjälper dig förbättra ditt arbetssätt inom kalkylarbete där allt från kalkylbeslut till antaget/avslaget anbud tas upp.

 


Ritningsläsning

I ett byggprojekt utgår mycket från att man kan läsa och förstå ritningar. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att läsa ritningar och omsätta informationen till verklighet.

 


Visuell Planering

En platschefs vardag handlar mycket om att samordna och förankra planering med alla berörda. Allt fler byggföretag har börjat arbeta utifrån Lean construction som handlar om att hitta effektiva arbetssätt och ta bort slöseriet. Den här kursen fokuserar på en del av Lean Construction, den som handlar om visuell planering.

Kursen ger dig idéer och verktyg hur du kan arbeta med planering initialt innan produktionsstart och under projektet med rullande planering och veckoplaneringsmöten med hjälp av just visuell planering. Ett arbetssätt som både hjälper dig att planera och samtidigt ger en bra förankring hos alla berörda.


Geoteknik grundkurs

För dig som jobbar inom bygg- eller anläggningsprojekt är det viktigt att ha kunskap om geotekniska frågor för att förkomma risker vilka kan leda till fel som blir kostsamma för projektet. På Geoteknik grundkurs lär du dig grundläggande geologi och hydrogeologi med jordartskännedom. Kursen tar upp egenskaper hos jord och berg samt de metoder som är nödvändiga för att kunna ta hand om grundläggningsproblem. Geoteknik innefattar även grundläggning, geotekniska handlingar och jordförstärkning. Vi varvar teori med praktiska övningar.


Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Miljöbalken ställer krav på att alla företag har tillräcklig kompetens inom miljöområdet och förstår hur den egna verksamheten påverkar vår miljö. Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen vänder sig till företag i bygg- och anläggningsbranschen och ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.


Kontrollansvarig enligt PBL

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL.


Entreprenadjuridik

 

Alla i byggbranschen kommer i kontakt med entreprenadjuridik. Tyvärr oftast för sent när något redan har hänt. Kursen ger dig spelreglerna vad gäller AB 04/ABT 06 – rättigheter och skyldigheter för att undvika långa, tråkiga och dyra processer.


Entreprenadjuridik fortsättningskurs

Det här är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs som vi anpassar fortlöpande efter de senaste rättsfallen. På Entreprenadjuridik fortsättningskurs lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06 och tar upp exempel från verkliga rättsfall och problem från entreprenörer. Vi varvar teori med praktiska övningar med fokus på vanliga problem i byggbranschen.

 

Konsumententreprenader

Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd vilket ställer stora krav på dig som entreprenör. Kortfattat innebär det att allt som inte står t.ex. vad gäller innehåll, tid och pris har konsumenten tolkningsföreträde. Kursen går igenom Konsumenttjänstlagen och standardavtal, ger exempel på verkliga rättsfall och belyser särskilt de områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör. Efter avslutad kurs vet du hur du bäst garderar dig mot att hamna i tvist och har en bibehållen god relation med din kund.


ÄTA - Hantering & Juridik

ÄTA är en naturlig del av byggprocessen – för att handlingarna inte är tillräckliga eller för att projekten förändras. Det krävs kunskap om standardavtalen, bra rutiner och dokumentation för att få rätt betalt för utfört arbete. Vi hjälper dig hantera dina ÄTA på ett effektivt sätt.


Intensivkurs - Ekonomi för chefer i byggbranschen

Vi identifierar kännetecknen för lönsamma företag och tar lärdom av dessa företag. Du lär dig ekonomiska begrepp och att arbeta med och analysera ekonomiska rapporter samt lär dig vilka ekonomiska styrmedel och rutiner som krävs.


Intensivkurs - Förhandlingsteknik

Varje dag innebär troligtvis minst en förhandling – med kunder, leverantörer eller med en medarbetare. Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik som du kan omsätta direkt i praktiken. Du lär dig t ex att förbereda en förhandling, olika frågetekniker, skapa förtroende och att kunna argumentera för din sak.


Intensivkurs - Chefens Personalansvar

– Hur du attraherar och behåller bra medarbetare

Lönsamheten i ditt företag står och faller med kvalitén på dina medarbetare. Det är många företag som konkurrerar om de bästa medarbetarna, och du måste dessutom aktivt arbeta så att de bästa hos dig stannar kvar och inte lockas över till konkurrenterna. Att leda personal är fantastiskt roligt men ibland svårt. Under en dag lär du dig att bli en bättre ledare och får verktygen för att hantera allt från rekrytering, introduktion till eventuell avveckling.

 


Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!