Diplomerad platschef

Diplomerad platschef

Vill du ta nästa steg i karriären och avancera till platschef? Utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef passar dig som vill fördjupa dina kunskaper för att kunna ta ett helhetsansvar för bygg- eller anläggningsprojekt. Programmet Diplomerad Platschef ger dig de färdigheter du behöver för att axla rollen som platschef med fokus på ledarskap och styrning, ekonomi och juridik. Efter genomfört program utexamineras du och blir Diplomerad Platschef från Byggakademin.

Kursmål

Efter att du avslutat programmet Diplomerad Platschef ska du känna dig trygg i att ha rätt kunskaper för att kunna ansvara för ett projekt men också ha en plan för hur du ska lägga upp arbetet och din egen tid för att bli en bra ledare.

Målgrupp

Utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef vänder sig till dig som har arbetat som arbetsledare eller entreprenadingenjör i minst tre år eller är nybliven platschef.

Förkunskaper

Du som ska gå utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef bör ha gått en Arbetsledarutbildning eller motsvarande innan utbildningsstart och ha goda kunskaper inom byggteknik och materialkunskap.

Innehåll

Projektplanering – kravkurs

 • Du lär dig grunderna för en god planering inför produktionsstart. God projektplanering innebär allt från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-planering till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare på ett informationsmöte.
 • Vi går även igenom visuell planering där du får prova på att planera ett projekt visuellt i en fiktiv projektgrupp.

 

Entreprenadjuridik grundkurs – kravkurs

 • Du lär dig tolka kontraktshandlingar och du lär dig mer om ersättningsformer.
 • En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna. Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

 

I programmet ingår antingen AMA grundkurs för anläggare och husbyggare och/eller AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och/eller AMA Hus 21 fördjupning.

 

AMA anläggning 23 grundkurs – alternativ kravkurs

 • Vi går på en grundläggande nivå igenom AMA:s bakgrund, dess struktur med koder och rubriker samt hur den bör användas med avseende både på de regler som finns, till exempel pyramidregeln och på den beskrivningsteknik som rekommenderas.
 • Vi går igenom AMA:s roll i byggprocessen och studerar samordningen av olika aktörer.
 • Vi tar upp gällande regler, avtal och hjälpmedel i byggprocessen som är bra att känna till.

 

AMA Anläggning 23 & MER 23 fördjupning – alternativ kravkurs

 • Kursen riktar sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper.
 • Vi kommer att utgå från kontraktshandlingarna för att vi sedan borrar oss ned i respektive regelverk.

 

AMA Hus 21 – alternativ kravkurs

 • Kursen fokuserar på AMA Hus´s regler och struktur samt hur AMA Hus samverkar med AMA AF 12 och AB 04.
 • Kursen syftar till att ge deltagarna ökade kunskaper i tillämpning och användning av AMA Hus 21 samt kunskap om kopplingen till entreprenadjuridiken.

 

BAS- P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare – kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö.
 • Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare.
 • Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.
 • Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering hos RISE samt att lägga in ditt certifikat på ID 06.

 

Ekonomi och projektavstämning – kravkurs

 • Har du kontroll på hur ditt projekt går ekonomiskt? Hinner du upptäcka problemen innan det är för sent? Tycker du att avstämningsarbetet tar för lång tid?
 • Kursen ger dig verktyg och metodiker för att arbeta effektivt med avstämningar och prognoser.

 

Praktiskt ledarskap – att leda andra mer effektivt  – kravkurs

 • Vad skiljer jobbet som medarbetare från jobbet att vara platschef?
 • Målstyrning genom att sätta mål och välja det viktigaste för verksamheten är en väsentlig del av ledarrollen.
 • Tydliga mål i arbetet förenklar för medarbetarna att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter.
 • En bra ledare ska kunna hantera delegering och prioritering för att uppnå personlig effektivitet och få balans i livet.

 

Entreprenadjuridik fördjupning

 • Entreprenadjuridik fördjupning är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs som vi anpassar fortlöpande efter de senaste rättsfallen.
 • På kursen lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06 och tar upp exempel från verkliga rättsfall och problem från entreprenörer.

 

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen

 • Kurserna Miljöansvar i bygg- eller anläggningsbranschen ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

 

Inköp för alla i byggsektorn

 • Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom bra hantering och ökad förståelse för inköpsjuridiken har du god möjlighet att få en bra ekonomi i ditt projekt.
 • Kursen ger dig grundläggande kunskap om de viktigaste bestämmelserna i lagar och standardavtal samt hur du styr din leverantör eller UE så att du får det du faktiskt har köpt.

 

LOU – offentlig upphandling för byggsektorn

 • Kursen LOU – offentlig upphandling för byggsektorn hjälper dig förstå lagens uppbyggnad, ger dig verktyg samt exempel från rättspraxis vilket kommer ge dig goda grundläggande kunskaper för att genomföra optimala upphandlingar och bli en vinnare både som upphandlare och entreprenör. På kursen blandar vi alltid teori med praktiska exempel och övningar.

 

Installations- och energisamordning

 • Kursen ger en grundläggande förståelse för hur byggnadens installationsområden värme, ventilation, komfortkyla, styr och el fungerar och hur systemval och installationers utformning har påverkan på byggnadens inomhusmiljö- och energianvändning.
 • I kursen går vi igenom installationssamordnarens roll och hur projekten skall planeras, styras, provas och dokumenteras i de olika momenten från start till mål.

 

Geoteknik grundkurs

 • På Grundkurs Geoteknik lär du dig grundläggande geologi och jordartskännedom.
 • Grundkursen i Geoteknik tar upp tekniska egenskaper hos svenska jordar men också de metoder som finns för att kunna hantera schakter, utfyllnader och grundläggningsarbeten.

 

Kalkyl- och anbudsarbete grundkurs

 • Kalkyl- och anbudsarbete är en grundkurs som hjälper dig förbättra ditt arbetssätt inom kalkylarbete.
 • Kursen ger dig metoder, verktyg och tips som du behöver i ditt anbudsarbete. Vi varvar teori med grupparbeten där du bland annat får göra riskbedömningar av förfrågningsunderlag, upprätta mindre kalkyler och skriva ett anbud.

 

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad Platschef från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Agenda

Utbildningsprogrammet omfattar minst 13 kursdagar varav 6 kurser är kravkurser som måste ingå i programmet. Därutöver gör du din egen anpassning utifrån ytterligare 7 kurser som finns att välja bland i programinnehållet. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. När du har genomfört alla kursdagar får du ett inramat Diplom som bevis på dina kunskaper.

 

Praktisk information

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Om du redan har delar av utbildningen anpassar vi utbildningen efter dina behov. Du har också möjlighet att inom utbildningen komplettera med vissa kurser. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kontakta en av våra utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig.

 

Kommande kurstillfällen

Kontakta oss för anmälan eller för mer information

Pris:

Pris:

Kurslängd:

13 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

Kontakta oss för anmälan eller för mer information

Föreläsare på kursen

Odd Wikner – Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla i byggsektorn
Odd är föreläsare på kurserna Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla…

Odd Wikner – Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla i byggsektorn

Odd Wikner, har mångårig erfarenhet av inköps- och kalkylfrågor från sitt arbete. Odd är föreläsare på kurserna Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla i byggsektorn. Han har tidigare arbetat som Kalkylchef och distriktinköpsledare på Skanska där anbudsarbete och inköp i projekt varit tongivande aktiviteter. Han anser att god projektering med givna förutsättningar säkrar kostnader och kvalitéer vilket resulterar i lyckade inköp och säkra ekonomiska prognoser. De senaste åren som Distriktinköpsledare och som inköpare på projekt har givet en dimension till i projektekonomins förutsättningar. Kursledaren säger, “Jag tycker kalkyl och inköpsfrågor är väldigt inspirerande att arbeta med och det är här projektets ekonomiska förutsättningar skapas.”

Odd är föreläsare på följande kurser:


Inköp för alla i byggsektorn


Kalkyl- och anbudsarbete

Håkan Larsson – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Bygg- och projektledning i praktiken
Håkan, föreläsare på AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Byggledarutbildningen,…

Håkan Larsson – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Bygg- och projektledning i praktiken

Håkan Larsson, grundare av Sensum AB med 40 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn både i rollen som entreprenör och beställare, arbetar idag som projekt- och byggledare på Sensum AB och är föreläsare på AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Bygg- och projektledning i praktiken.


Håkan Larsson beskriver sig själv som en lagspelare med en verktygslåda bestående av lång erfarenhet, kompetens, kommunikationsförmåga och ett brinnande engagemang. I och med hans erfarenhet från tiden som entreprenör i kombination med olika roller inom beställarorganisationen så har han ett helhetsperspektiv på de problemställningar som såväl beställare som entreprenör ofta står inför i sina projekt. Håkans tid som VD och grundare av Sensum AB har gett honom mycket goda kunskaper inom ekonomi och projekt vilket han delar med sig av under sina utbildningar.


Kursledaren säger, ”Mitt brinnande engagemang för branschen som helhet gör att jag även valt att föreläsa om den kunskap jag inhämtat under mina år som entreprenör och beställare. En kunskap vars grund hämtas från våra standardkontrakt och våra unika regelverk. Det är därför viktigt att framför allt yngre medarbetare kommer rätt in där, och lär sig förstå grunderna till våra kontrakt och regelverk. Jag hoppas att ökad kunskap skall leda till minskade tvister och en trevligare arbetsmiljö för oss alla inom byggbranschen”Håkan är föreläsare på följande kurser:


AMA anläggning 23 grundkurs


AMA Anläggning 23 & MER 23 Fördjupning


Bygg- och projektledning i praktiken


 
Magnus Thörn – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 Fördjupning samt Bygg- och projektledning i praktiken
Föreläsaren Magnus arbetar idag som projekt- och byggledare på SENSUM AB och…

Magnus Thörn – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 Fördjupning samt Bygg- och projektledning i praktiken

Föreläsaren Magnus Thörn arbetar idag som projekt- och byggledare på SENSUM AB och är föreläsare på kursen AMA anläggning 23 grundkurs, AMA Anläggning 23 & MER 23 Fördjupning samt Byggledarutbildning.

Magnus Thörn är Byggnadsingenjör med 27 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn, både i rollen som entreprenör och beställare. Magnus är analytisk, lugn och målinriktad. Han har en strak drivkraft och äger förmågan att entusiasmera samt att få gruppen att dra åt samma håll. Magnus har som eget mål att verka som en länk mellan projektering och produktion med syfte att få en bättre, prisvärd och produktionseffektiv produkt. Målet med att föreläsa är att kunna dela med sig av sina erfarenheter med syfte om att försöka vidareutveckla bygg- och anläggningsbranschen.

Magnus är föreläsare på följande kurser:


AMA anläggning 23 grundkurs


AMA Anläggning 23 & MER 23 Fördjupning


Bygg- och projektledning i praktiken

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA
Carola, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat…

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA

Carola Jansson säger, "Att föreläsa inom arbetsmiljö är ett fantastiskt sätt att nå ut till dig som kan påverka på plats. Tillsammans kan vi förebygga olyckorna."

Carola Jansson, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon är utbildad Arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och har även en påbyggnad inom psykosocial arbetsmiljö vid Umeå Universitet. Hon analyserar, organiserar, utbildar och stödjer företag och organisationer inom begreppet arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete sammanfattar Carolas främsta kompetensområde.

Carola är föreläsare på följande kurser:

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöansvar för chefer

Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn


Organisatorisk och social arbetsmiljö

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Niklas Eriksson – Ledarskapskurser samt Förhandlingsteknik
Niklas är föreläsare på våra ledarskapskurser och på kursen Förhandlingsteknik. Han är…

Niklas Eriksson – Ledarskapskurser samt Förhandlingsteknik

”Niklas Erikssons mål är att skapa trygghet hos chefer så att de ska kunna utöva sitt ledarskap effektivt både i det dagliga arbetet och i besvärliga situationer”. 

Kursledaren Niklas Eriksson är seniorkonsult med mer än 15 års erfarenhet som chef och ledare inom marknadsföring, försäljning och ideella organisationer både i Sverige och internationellt. Niklas är föreläsare på våra ledarskapskurser och på kursen Förhandlingsteknik. Idag arbetar han som seniorkonsult främst inom ledarskap, förändringsledning och individ- och grupputveckling i syfte att öka effektiviteten hos både team och individer.

Niklas har branscherfarenhet från främst läkemedelsindustrin, rekryteringsbranschen och sjukvården och har arbetat både som försäljningschef och avdelningschef samt arbetat i ett antal ledningsgrupper. Han har direkt erfarenhet av både formellt chefskap och indirekt ledarskap som projektledare i både mindre och större nationella och internationella tvärfunktionella projekt.

Niklas har starkt intresse av att ge ledare och chefer rätt verktyg för att skapa verkstad i sitt ledarskap. Vidare är Niklas en av författarna till boken ”Ledarens växellåda – Börja växla i ditt ledarskap.

Niklas är föreläsare på följande kurser:


Förhandlingsteknik


Praktiskt ledarskap I - att leda andra mer effektivt


Praktiskt ledarskap II - att leda andra chefer och förändringsarbete


Effektivare ledarskap – genom ökad självinsikt


Mitt chefsskap - ansvar och skyldigheter


Diplomerad ledare


Projektledning

Sylvia Lindén – LOU offentlig upphandling för byggsektorn
Sylvia är advokat och håller kursen LOU för Byggsektorn. Sylvia är partner…

Sylvia Lindén – LOU offentlig upphandling för byggsektorn

Föreläsaren Sylvia Lindén är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som ”Leading Individual” inom offentlig upphandling. Sylvia anser att det är särskilt engagerande att föreläsa för att få interagera med deltagarna och ge dem ett tydligt mervärde och en metod för arbetet med upphandling i deras fortsatta verksamhet.

Sylvia Lindén är advokat och håller kursen LOU– offentlig upphandling för byggsektorn. Sylvia är partner på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Sylvia har arbetat med frågor om upphandling i över femton år både i rollen som advokat och bolagsjurist. Sylvia har omfattande erfarenhet av att arbeta med både leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter. Hon fokuserar framför allt på större upphandlingar inom entreprenad, infrastruktur, transport och försvarssektorn. Rådgivningen omfattar regelverket för offentlig upphandling, att upprätta upphandlingsdokument och att tillvarata regler om offentlighet och sekretess under anbudsfasen, att biträda klienter vid förberedelse av anbud och begäran om överprövning till domstol samt att ge råd åt klienter i samband med tolkning, ändring med mera av upphandlade kontrakt. Sylvia är en skicklig och uppskattad föreläsare och kan, genom sin omfattande erfarenhet inom områdena entreprenad och infrastruktur i olika roller, bidra med många egna praktiska exempel och tankar kring utvecklingen av regelverket över tid. Sylvia vill förmedla vad som typiskt sett är viktigt i en affär inom byggsektorn både från leverantörs- och beställarhåll, och varför branschen på många sätt skiljer sig från andra branscher.

Sylvia är föreläsare på kursen:


LOU – offentlig upphandling för byggsektorn

Marcus Munk – Entreprendajuridik grundkurs och fördjupning
Marcus är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar…

Marcus Munk – Entreprendajuridik grundkurs och fördjupning

Föreläsaren Marcus Munk med team har fått lovord för deras spetskompetens, affärsmässighet och trevliga bemötande av det internationella rankinginstitutet Legal 500.”Jag tycker att det är väldigt intressant att diskutera de olika frågor som kan uppkomma i ett projekt med kursdeltagare som består av såväl entreprenörer som beställare”, säger Marcus.

Marcus Munk är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar främst inom entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning. Marcus är partner på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Marcus arbetar även med fastighetsrätt och transaktioner. Marcus har bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggföretag, konsulter och andra företag samt organisationer med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Han har även bred erfarenhet avseende omfattande infrastrukturprojekt såsom tunnel-, järnvägs- och vägbyggnationer, däribland framtagande och granskning av avtal. Marcus representerar klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Marcus är föreläsare på följande kurser:


Entreprendajuridik grundkurs


Entreprendajuridik fördjupning


ABK 09

Leif Jendeby – Geoteknik grundkurs
Leif arbetar idag som geoteknisk expert på COWI. Han håller kurser i…

Leif Jendeby – Geoteknik grundkurs

Föreläsaren Leif Jendeby, Docent i geoteknik anser: Att sprida kunskap till folk som jobbar praktiskt med markarbeten menar Leif är en viktig uppgift, och han säger också att han själv lär sig något vid varje kurstillfälle.

Leif Jendeby arbetar idag som geoteknisk expert på COWI. Han håller kurser i praktisk geoteknik och är en uppskattad föreläsare. Leif har tidigare varit geoteknikansvarig på Trafikverket och NCC, forskare, handledare och lärare på Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat med det mesta inom geoteknik som tex pålgrundläggning, schakter och sponter, släntstabilitet, grundvattenfrågor samt de flesta formerna av jordförstärkning (kalk/cementpelare, djuppackning, armerad jord mm). Leif har erfarenhet från flera ledande roller i olika geoprojekt tex Väg E6 genom Bohuslän, Mälarbanan, förstärkning av Nya Ullevi, Götatunneln, Västlänken samt Nya Hisingsbron. Leif är även författare till ett 40-tal publikationer inom geoteknik.

Leif är föreläsare på kursen:


Geoteknik grundkurs

Anne Landin – Projektplanering
Anne är professor i Byggproduktion vid Lunds universitet och civilingenjör Väg och…

Anne Landin – Projektplanering

Föreläsaren Anne Landin har ett flertal förtroendeuppdrag både inom akademi och näringsliv. Anne är professor i Byggproduktion vid Lunds universitet och civilingenjör Väg och Vatten med mångårig erfarenhet av forskning inom kvalitetssäkring och kunskapsuppbyggnad. Anne har även erfarenhet som konsult inom näringslivet exempelvis genom behörighetsutbildningar för kvalitetsansvariga samt som projektansvarig för revision och utveckling av kvalitetssystem.

Anne är föreläsare på kursen:


Projektplanering

Mattias Wittgren – Entreprenadjuridik fördjupning
Mattias är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias…

Mattias Wittgren – Entreprenadjuridik fördjupning

Föreläsaren Mattias Wittgren är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som en av fem ”leading individuals” inom entreprenadrätt i Sverige.

Mattias Wittgren är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias har mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot fastighetsrelaterade frågor. Mattias arbetar med avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt. Mattias är partner på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Mattias har bred erfarenhet av att bistå klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Han har mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom entreprenadrättens område samt upphandlingar. Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Legal 500 Europe 2022.

Mattias är föreläsare på kursen:


Entreprenadjuridik fördjupning

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader
Amanda har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen…

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Amanda Segervik har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen och utbildar framför allt inom Miljöansvar. Hon jobbar som Miljösamordnare i både husbyggnadsprojekt och anläggningsprojekt. Amanda fastnade tidigt för Livscykelanalyser och försöker ständigt att klimateffektivisera byggbranschen. Hon tror att utökad kunskap om både miljö och materialen vi använder kommer att vara en av nycklarna till ett hållbart samhälle.

Amanda är föreläsare på kurserna:


Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen


Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett Diplom som bevis på dina kunskaper.

Utbildningens längd & hålltider

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Kontakta en utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar just dig. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kurserna startar klockan 8.00-8.30 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.