Diplomerad Platschef

Diplomerad Platschef

Vill du ta nästa steg i karriären och avancera till platschef? Utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef passar dig som vill fördjupa dina kunskaper för att kunna ta ett helhetsansvar för bygg- eller anläggningsprojekt. Programmet Diplomerad Platschef ger dig de färdigheter du behöver för att axla rollen som platschef med fokus på ledarskap och styrning, ekonomi och juridik. Efter genomfört program utexamineras du och blir Diplomerad Platschef från Byggakademin.

Kursmål

Efter att du avslutat programmet Diplomerad Platschef ska du känna dig trygg i att ha rätt kunskaper för att kunna ansvara för ett projekt men också ha en plan för hur du ska lägga upp arbetet och din egen tid för att bli en bra ledare.

Målgrupp

Utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef vänder sig till dig som har arbetat som arbetsledare eller entreprenadingenjör i minst tre år eller är nybliven platschef.

Förkunskaper

Du som ska gå utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef bör ha gått en Arbetsledarutbildning eller motsvarande innan utbildningsstart och ha goda kunskaper inom byggteknik och materialkunskap.

Innehåll

Projektplanering – kravkurs

 • Du lär dig grunderna för en god planering inför produktionsstart. God projektplanering innebär allt från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-planering till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare på ett informationsmöte.
 • Vi går även igenom visuell planering där du får prova på att planera ett projekt visuellt i en fiktiv projektgrupp.

 

Entreprenadjuridik grundkurs – kravkurs

 • Du lär dig tolka kontraktshandlingar och du lär dig mer om ersättningsformer.
 • En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna. Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

 

I programmet ingår antingen AMA grundkurs för anläggare och husbyggare eller AMA anläggning 20 & MER 20 fördjupning.

AMA grundkurs för anläggare och husbyggare – kravkurs

 • Vi går på en grundläggande nivå igenom AMA:s bakgrund, dess struktur med koder och rubriker samt hur den bör användas med avseende både på de regler som finns, till exempel pyramidregeln och på den beskrivningsteknik som rekommenderas.
 • Vi går igenom AMA:s roll i byggprocessen och studerar samordningen av olika aktörer.
 • Vi tar upp gällande regler, avtal och hjälpmedel i byggprocessen som är bra att känna till.

 

AMA Anläggning 20 & MER 20 fördjupning – kravkurs

 • Kursen riktar sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper.
 • Vi kommer att utgå från kontraktshandlingarna för att vi sedan borrar oss ned i respektive regelverk.

 

BAS- P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare – kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö.
 • Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare.
 • Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.
 • Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering hos RISE samt att lägga in ditt certifikat på ID 06.

 

Ekonomi och projektavstämning – kravkurs

 • Har du kontroll på hur ditt projekt går ekonomiskt? Hinner du upptäcka problemen innan det är för sent? Tycker du att avstämningsarbetet tar för lång tid?
 • Kursen ger dig verktyg och metodiker för att arbeta effektivt med avstämningar och prognoser.

 

Praktiskt Ledarskap – kravkurs

 • Vad skiljer jobbet som medarbetare från jobbet att vara platschef?
 • Målstyrning genom att sätta mål och välja det viktigaste för verksamheten är en väsentlig del av ledarrollen.
 • Tydliga mål i arbetet förenklar för medarbetarna att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter.
 • En bra ledare ska kunna hantera delegering och prioritering för att uppnå personlig effektivitet och få balans i livet.

 

Entreprenadjuridik fördjupning

 • Entreprenadjuridik fördjupning är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs som vi anpassar fortlöpande efter de senaste rättsfallen.
 • På kursen lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06 och tar upp exempel från verkliga rättsfall och problem från entreprenörer.

 

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen

 • Kurserna Miljöansvar i bygg- eller anläggningsbranschen ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

 

Inköp för alla i byggsektorn

 • Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom bra hantering och ökad förståelse för inköpsjuridiken har du god möjlighet att få en bra ekonomi i ditt projekt.
 • Kursen ger dig grundläggande kunskap om de viktigaste bestämmelserna i lagar och standardavtal samt hur du styr din leverantör eller UE så att du får det du faktiskt har köpt.

 

Installations- och energisamordning

 • Kursen ger en grundläggande förståelse för hur byggnadens installationsområden värme, ventilation, komfortkyla, styr och el fungerar och hur systemval och installationers utformning har påverkan på byggnadens inomhusmiljö- och energianvändning.
 • I kursen går vi igenom installationssamordnarens roll och hur projekten skall planeras, styras, provas och dokumenteras i de olika momenten från start till mål.

 

Geoteknik grundkurs

 • På Grundkurs Geoteknik lär du dig grundläggande geologi och jordartskännedom.
 • Grundkursen i Geoteknik tar upp tekniska egenskaper hos svenska jordar men också de metoder som finns för att kunna hantera schakter, utfyllnader och grundläggningsarbeten.

 

Kalkyl- och anbudsarbete

 • Kalkyl- och anbudsarbete är en grundkurs som hjälper dig förbättra ditt arbetssätt inom kalkylarbete.
 • Kursen ger dig metoder, verktyg och tips som du behöver i ditt anbudsarbete. Vi varvar teori med grupparbeten där du bland annat får göra riskbedömningar av förfrågningsunderlag, upprätta mindre kalkyler och skriva ett anbud.

 

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad Platschef från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Agenda

Utbildningsprogrammet omfattar minst 13 kursdagar varav 6 kurser är kravkurser som måste ingå i programmet. Därutöver gör du din egen anpassning utifrån ytterligare 5 kurser som finns att välja bland i programinnehållet. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. När du genomfört alla kursdagar får ett inramat Diplom som bevis på dina kunskaper.

 

Praktisk information

Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Ring oss så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig.

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Pris:

Pris:

Kurslängd:

13 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Föreläsare på kursen

Rosanna Willers – AMA-kurser, Arbetsledarutbildning, Ansvarig hantverkare, Projektledning
Rosanna Willers, civilingenjör, Väg och Vatten, håller vår Arbetsledarutbildning och våra kurser…

Rosanna Willers – AMA-kurser, Arbetsledarutbildning, Ansvarig hantverkare, Projektledning

Rosanna Willers säger, ”Att få vara med och utveckla andra och även mig själv är bland det roligaste och viktigaste jag vet."

Rosanna Willers, civilingenjör, Väg och Vatten, håller vår Arbetsledarutbildning och våra kurser för Ansvarig hantverkare och inom AMA. Rosanna började som arbetsledare och gick sedan vidare till att bli arbetschef på Folkhem och har mångårig och bred erfarenhet inom småhusprojekt med inriktning på kvalitetsbyggnation. Rosanna har också erfarenhet av ramavtalsupphandling på Fastighetskontoret Stockholms Stad.
Odd Wikner – Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla i byggsektorn
Odd Wikner, har mångårig erfarenhet av inköps- och kalkylfrågor från sitt arbete.…

Odd Wikner – Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla i byggsektorn

Odd Wikner, har mångårig erfarenhet av inköps- och kalkylfrågor från sitt arbete. Odd är föreläsare på kurserna Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla i byggsektorn. Han har tidigare arbetat som Kalkylchef och distriktinköpsledare på Skanska där anbudsarbete och inköp i projekt varit tongivande aktiviteter. Han anser att god projektering med givna förutsättningar säkrar kostnader och kvalitéer vilket resulterar i lyckade inköp och säkra ekonomiska prognoser. De senaste åren som Distriktinköpsledare och som inköpare på projekt har givet en dimension till i projektekonomins förutsättningar. Kursledaren säger, “Jag tycker kalkyl och inköpsfrågor är väldigt inspirerande att arbeta med och det är här projektets ekonomiska förutsättningar skapas.”
Per Wall – Arbetsledarutbildning I och II
Per Wall, civilingenjör Väg och Vatten, är föreläsare på Byggakademins Arbetsledarutbildning fördjupning.…

Per Wall – Arbetsledarutbildning I och II

Per Wall, civilingenjör Väg och Vatten, är föreläsare på Byggakademins Arbetsledarutbildning I och II.

Hans styrka återfinns i kärnverksamheten med att driva stora byggprojekt. Per har erfarenhet av de flesta rollerna i ett byggprojekt med tyngdpunkt på entreprenadingenjör, projektchef och ombud. Per har erfarenhet som arbetschef på Zengun, regionchef på Veidekke Entreprenad, arbetschef på Byggmästargruppen, projektchef på Skanska och som ansvarig för olika mentorprogram inom ledarskap. Vidare är Pers styrkor hans ledaregenskaper som bidrar till en god lagkänsla och strategiskt tänkande som tillsammans med styrning mot mål leder till goda resultat.

 

 
Håkan Larsson – AMA anläggning 20 & MER 20 fördjupning, Byggledarutbildningen samt Ekonomi projektavstämning
Håkan Larsson, 38 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn både i rollen…

Håkan Larsson – AMA anläggning 20 & MER 20 fördjupning, Byggledarutbildningen samt Ekonomi projektavstämning

Håkan Larsson, grundare av Sensum AB med 40 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn både i rollen som entreprenör och beställare, arbetar idag som projekt- och byggledare på Sensum AB och är föreläsare på AMA anläggning 20 & MER 20 fördjupning, Byggledarutbildningen samt Ekonomi projektavstämning.


Håkan beskriver sig själv som en lagspelare med en verktygslåda bestående av lång erfarenhet, kompetens, kommunikationsförmåga och ett brinnande engagemang. I och med hans erfarenhet från tiden som entreprenör i kombination med olika roller inom beställarorganisationen så har han ett helhetsperspektiv på de problemställningar som såväl beställare som entreprenör ofta står inför i sina projekt. Håkans tid som VD och grundare av Sensum AB har gett honom mycket goda kunskaper inom ekonomi och projekt vilket han delar med sig av under sina utbildningar.


Kursledaren säger, ”Mitt brinnande engagemang för branschen som helhet gör att jag även valt att föreläsa om den kunskap jag inhämtat under mina år som entreprenör och beställare. En kunskap vars grund hämtas från våra standardkontrakt och våra unika regelverk. Det är därför viktigt att framför allt yngre medarbetare kommer rätt in där, och lär sig förstå grunderna till våra kontrakt och regelverk. Jag hoppas att ökad kunskap skall leda till minskade tvister och en trevligare arbetsmiljö för oss alla inom byggbranschen”

Magnus Thörn – AMA Anläggning 20 & MER 20 Fördjupning samt Byggledarutbildning
Magnus Thörn, Byggnadsingenjör, har 27 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn, både…

Magnus Thörn – AMA Anläggning 20 & MER 20 Fördjupning samt Byggledarutbildning

Föreläsaren Magnus Thörn arbetar idag som projekt- och byggledare på SENSUM AB och är föreläsare på kursen AMA Anläggning 20 & MER 20 Fördjupning samt Byggledarutbildning.

Magnus är Byggnadsingenjör med 27 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn, både i rollen som entreprenör och beställare. Magnus är analytisk, lugn och målinriktad. Han har en strak drivkraft och äger förmågan att entusiasmera samt att få gruppen att dra åt samma håll. Magnus har som eget mål att verka som en länk mellan projektering och produktion med syfte att få en bättre, prisvärd och produktionseffektiv produkt. Målet med att föreläsa är att kunna dela med sig av sina erfarenheter med syfte om att försöka vidareutveckla bygg- och anläggningsbranschen.
Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare och OSA
Carola Jansson är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon…

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare och OSA

Carola säger, "Att föreläsa inom arbetsmiljö är ett fantastiskt sätt att nå ut till dig som kan påverka på plats. Tillsammans kan vi förebygga olyckorna."

Carola Jansson är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon är utbildad Arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och har även en påbyggnad inom psykosocial arbetsmiljö vid Umeå Universitet. Hon analyserar, organiserar, utbildar och stödjer företag och organisationer inom begreppet arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete sammanfattar Carolas främsta kompetensområde.
Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik Brandberg utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK BRANDBERG (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett Diplom som bevis på dina kunskaper.

Utbildningens längd & hålltider

Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kurserna startar klockan 8.00-8.30 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort


  Frågor om kursen?

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.