Diplomerad bygg- och projektledare

Diplomerad bygg- och projektledare

Diplomerad Bygg- och projektledare är utbildningsprogrammet för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom bygg- och projektledning. Programmet ger dig de färdigheter du behöver med fokus på bygg- projektledning, arbetsmiljö, teknik och juridik. Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad bygg- och projektledare från Byggakademin. Du ska då känna dig trygg i att ha rätt kunskaper för att bli en bra bygg- och projektledare.

Kursmål

Efter att du avslutat programmet ska du känna dig trygg i att ha rätt kunskaper för att bli en bra bygg- och projektledare.

Målgrupp

Utbildningsprogrammet vänder sig till dig som är projektledare eller byggledare på beställarsidan med minst två års arbetslivserfarenhet och till dig som avser att bli beställare.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men det är vanligt att man har erfarenhet av ett eller flera områden inom bygg- och projektledning.

Innehåll

Bygg- och projektledning i praktiken – kravkurs

 • Att vara kundens projektledare eller byggledare är en helt annan roll än att vara platschef hos entreprenören. Du ska ta tillvara beställarens intressen ur ett ekonomiskt perspektiv och förstås se till att du får rätt kvalitet i slutprodukten.
 • Utbildningen behandlar de specifika frågeställningar som det innebär att vara byggledare hos beställare.

 

Entreprenadjuridik grundkurs – kravkurs

 • Du lär dig tolka kontraktshandlingar och du lär dig mer om ersättningsformer. En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna.
 • Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

 

ABK 09 – kravkurs

 • ABK 09 är en kurs i konsulträtt som ger dig kunskap om beställarens och konsultens rättigheter och skyldigheter.
 • ABK009 är tillämplig från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt i utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.
 • Genom att gå kursen och lära dig att upprätta korrekta konsultavtal kommer du att spara både tid och pengar.

 

AMA anläggning 23 grundkurs – kravkurs

 • Vi går på en grundläggande nivå igenom AMA:s bakgrund, dess struktur med koder och rubriker samt hur den bör användas med avseende både på de regler som finns, till exempel pyramidregeln och på den beskrivningsteknik som rekommenderas.
 • Vi går igenom AMA:s roll i byggprocessen och studerar samordningen av olika aktörer. Vi tar upp gällande regler, avtal och hjälpmedel i byggprocessen som är bra att känna till.

 

AMA AF 21 – kravkurs

 • AMA är ett verktyg där beställaren på ett tydligt och kalkylerbart sätt kan beskriva vad som ska produceras och ställa krav på utförande, material och kontroll.
 • AMA är även ett verktyg som hjälper entreprenörerna att förstå vad de ska räkna på i sina anbud.
 • Kursen AMA AF112/21 går igenom AMA´s uppbyggnad och hur AMA AF används. Kursen berör även generellt AMA´s roll och koppling till projekthandlingar såsom tekniska beskrivningar och mängdförteckningar.

 

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare – kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbets-miljö.
 • Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en bygg-arbetsmiljösamordnare.
 • Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS-P och BAS-U enligt kraven AFS 1999:3, AFS 2020:1 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

 

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen – kravkurs

 • Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen vänder sig till företag i bygg- och anläggningsbranschen och ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

 

BIM Projektering grundkurs

 • Jobbar du med projekteringsledning eller byggledning men känner att du inte behärskar de digitala verktygen?
 • Kursen ger dig en introduktion till digital hantering av modeller samt kunskap om hur information hanteras med BIM.
 • Hur bör man samarbeta i projekten för att få ut mesta möjliga av projektet och av kommande förvaltningsskede? Vad betyder de olika begreppen?

 

Geoteknik grundkurs

 • På Grundkurs Geoteknik lär du dig grundläggande geologi och jordartskännedom.
 • Kursen tar upp tekniska egenskaper hos svenska jordar men också de metoder som finns för att kunna hantera schakter, utfyllnader och grundläggningsarbeten.

 

Förhandlingsteknik

 • Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik.
 • Under kursen går vi igenom olika faser i en förhandling och vad du ska tänka på i respektive fas.

 

Projekteringsledning

 • Projekteringsledning handlar mycket om ledarskap – att leda, styra, inspirera och samordna alla projektörers arbete mot ställda mål – och att kunna kommunicera.
 • Det är under projekteringsfasen man har störst chans att påverka byggnadens form och funktion och som projekteringsledare har du stor påverkan på det slutgiltiga resultatet.

 

Ritningsläsning grundkurs

 • För att riva eller bygga rätt och kostnadseffektivt måste du kunna läsa och förstå ritningar och kunna omsätta ritningarna till verkligheten.
 • Det är också viktigt att veta vad skillnaden är mellan olika handlingar såsom beskrivning, arkitektritningar, konstruktionsritningar, installationsritningar, PM men även gällande begrepp inom PBL, AMA, BBR och branschregler.

 

Kontrollansvarig enligt PBL

 • Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt.
 • Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften.

 

AMA Anläggning 23 & MER 23 fördjupning

 • Kursen riktar sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper.
 • På kursen kommer vi att utgå från kontraktshandlingarna för att vi sedan borrar oss ned i respektive regelverk.

 

AMA Hus 21

 • När du ska ta fram eller tolka upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten behöver du förstå hur referensverket AMA Hus är uppbyggd.
 • Kursen AMA Hus 21 fördjupning fokuserar på AMA Hus´s struktur och viktiga punkter med tydliga kopplingar till konkreta exempel som förklarar hur den skall användas i det dagliga arbetet.

 

LOU – offentlig upphandling för byggsektorn

 • Kursen LOU – offentlig upphandling för byggsektorn hjälper dig förstå lagens uppbyggnad, ger dig verktyg samt exempel från rättspraxis vilket kommer ge dig goda grundläggande kunskaper för att genomföra optimala upphandlingar och bli en vinnare både som upphandlare och entreprenör. På kursen blandar vi alltid teori med praktiska exempel och övningar.

 

Entreprenadjuridik fördjupning

 • Entreprenadjuridik fördjupning är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs som vi anpassar fortlöpande efter de senaste rättsfallen. På kursen lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06 och tar upp exempel från verkliga rättsfall och problem från entreprenörer.

 

Praktiskt ledarskap I – att leda andra mer effektivt

 • Vad skiljer jobbet som medarbetare från jobbet att vara platschef? Målstyrning genom att sätta mål och välja det viktigaste för verksamheten är en väsentlig del av ledarrollen. Tydliga mål i arbetet för-enklar för medarbetarna att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter. En bra ledare ska kunna hantera delegering och prioritering för att uppnå personlig effektivitet och få balans i livet.

 

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad Bygg- och projektledare från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Agenda

Utbildningsprogrammet omfattar minst 16 kursdagar varav 7 kurser är kravkurser som måste ingå i programmet. Därutöver gör du din egen anpassning utifrån ytterligare 9 kurser som finns att välja bland i programinnehållet. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. När du har genomfört alla kursdagar får du ett inramat Diplom som bevis på dina kunskaper.

Praktisk information

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Om du redan har delar av utbildningen anpassar vi utbildningen efter dina behov. Du har också möjlighet att inom utbildningen komplettera med vissa kurser. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kontakta en av våra utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering hos certifieringsbolagen RISE.

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Pris:

Pris:

Kurslängd:

16 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Föreläsare på kursen

Håkan Larsson – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Bygg- och projektledning i praktiken
Håkan, föreläsare på AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Byggledarutbildningen,…

Håkan Larsson – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Bygg- och projektledning i praktiken

Håkan Larsson, grundare av Sensum AB med 40 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn både i rollen som entreprenör och beställare, arbetar idag som projekt- och byggledare på Sensum AB och är föreläsare på AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och Bygg- och projektledning i praktiken.


Håkan Larsson beskriver sig själv som en lagspelare med en verktygslåda bestående av lång erfarenhet, kompetens, kommunikationsförmåga och ett brinnande engagemang. I och med hans erfarenhet från tiden som entreprenör i kombination med olika roller inom beställarorganisationen så har han ett helhetsperspektiv på de problemställningar som såväl beställare som entreprenör ofta står inför i sina projekt. Håkans tid som VD och grundare av Sensum AB har gett honom mycket goda kunskaper inom ekonomi och projekt vilket han delar med sig av under sina utbildningar.


Kursledaren säger, ”Mitt brinnande engagemang för branschen som helhet gör att jag även valt att föreläsa om den kunskap jag inhämtat under mina år som entreprenör och beställare. En kunskap vars grund hämtas från våra standardkontrakt och våra unika regelverk. Det är därför viktigt att framför allt yngre medarbetare kommer rätt in där, och lär sig förstå grunderna till våra kontrakt och regelverk. Jag hoppas att ökad kunskap skall leda till minskade tvister och en trevligare arbetsmiljö för oss alla inom byggbranschen”Håkan är föreläsare på följande kurser:


AMA anläggning 23 grundkurs


AMA Anläggning 23 & MER 23 Fördjupning


Bygg- och projektledning i praktiken


 
Marcus Munk – Entreprendajuridik grundkurs och fördjupning
Marcus är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar…

Marcus Munk – Entreprendajuridik grundkurs och fördjupning

Föreläsaren Marcus Munk med team har fått lovord för deras spetskompetens, affärsmässighet och trevliga bemötande av det internationella rankinginstitutet Legal 500.”Jag tycker att det är väldigt intressant att diskutera de olika frågor som kan uppkomma i ett projekt med kursdeltagare som består av såväl entreprenörer som beställare”, säger Marcus.

Marcus Munk är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar främst inom entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning. Marcus är partner på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Marcus arbetar även med fastighetsrätt och transaktioner. Marcus har bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggföretag, konsulter och andra företag samt organisationer med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Han har även bred erfarenhet avseende omfattande infrastrukturprojekt såsom tunnel-, järnvägs- och vägbyggnationer, däribland framtagande och granskning av avtal. Marcus representerar klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Marcus är föreläsare på följande kurser:


Entreprendajuridik grundkurs


Entreprendajuridik fördjupning


ABK 09

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA
Carola, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat…

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA

Carola Jansson säger, "Att föreläsa inom arbetsmiljö är ett fantastiskt sätt att nå ut till dig som kan påverka på plats. Tillsammans kan vi förebygga olyckorna."

Carola Jansson, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon är utbildad Arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och har även en påbyggnad inom psykosocial arbetsmiljö vid Umeå Universitet. Hon analyserar, organiserar, utbildar och stödjer företag och organisationer inom begreppet arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete sammanfattar Carolas främsta kompetensområde.

Carola är föreläsare på följande kurser:

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöansvar för chefer

Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn


Organisatorisk och social arbetsmiljö

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader
Amanda har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen…

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Amanda Segervik har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen och utbildar framför allt inom Miljöansvar. Hon jobbar som Miljösamordnare i både husbyggnadsprojekt och anläggningsprojekt. Amanda fastnade tidigt för Livscykelanalyser och försöker ständigt att klimateffektivisera byggbranschen. Hon tror att utökad kunskap om både miljö och materialen vi använder kommer att vara en av nycklarna till ett hållbart samhälle.

Amanda är föreläsare på kurserna:


Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen


Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Leif Jendeby – Geoteknik grundkurs
Leif arbetar idag som geoteknisk expert på COWI. Han håller kurser i…

Leif Jendeby – Geoteknik grundkurs

Föreläsaren Leif Jendeby, Docent i geoteknik anser: Att sprida kunskap till folk som jobbar praktiskt med markarbeten menar Leif är en viktig uppgift, och han säger också att han själv lär sig något vid varje kurstillfälle.

Leif Jendeby arbetar idag som geoteknisk expert på COWI. Han håller kurser i praktisk geoteknik och är en uppskattad föreläsare. Leif har tidigare varit geoteknikansvarig på Trafikverket och NCC, forskare, handledare och lärare på Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat med det mesta inom geoteknik som tex pålgrundläggning, schakter och sponter, släntstabilitet, grundvattenfrågor samt de flesta formerna av jordförstärkning (kalk/cementpelare, djuppackning, armerad jord mm). Leif har erfarenhet från flera ledande roller i olika geoprojekt tex Väg E6 genom Bohuslän, Mälarbanan, förstärkning av Nya Ullevi, Götatunneln, Västlänken samt Nya Hisingsbron. Leif är även författare till ett 40-tal publikationer inom geoteknik.

Leif är föreläsare på kursen:


Geoteknik grundkurs

Niklas Eriksson – Ledarskapskurser samt Förhandlingsteknik
Niklas är föreläsare på våra ledarskapskurser och på kursen Förhandlingsteknik. Han är…

Niklas Eriksson – Ledarskapskurser samt Förhandlingsteknik

”Niklas Erikssons mål är att skapa trygghet hos chefer så att de ska kunna utöva sitt ledarskap effektivt både i det dagliga arbetet och i besvärliga situationer”. 

Kursledaren Niklas Eriksson är seniorkonsult med mer än 15 års erfarenhet som chef och ledare inom marknadsföring, försäljning och ideella organisationer både i Sverige och internationellt. Niklas är föreläsare på våra ledarskapskurser och på kursen Förhandlingsteknik. Idag arbetar han som seniorkonsult främst inom ledarskap, förändringsledning och individ- och grupputveckling i syfte att öka effektiviteten hos både team och individer.

Niklas har branscherfarenhet från främst läkemedelsindustrin, rekryteringsbranschen och sjukvården och har arbetat både som försäljningschef och avdelningschef samt arbetat i ett antal ledningsgrupper. Han har direkt erfarenhet av både formellt chefskap och indirekt ledarskap som projektledare i både mindre och större nationella och internationella tvärfunktionella projekt.

Niklas har starkt intresse av att ge ledare och chefer rätt verktyg för att skapa verkstad i sitt ledarskap. Vidare är Niklas en av författarna till boken ”Ledarens växellåda – Börja växla i ditt ledarskap.

Niklas är föreläsare på följande kurser:


Förhandlingsteknik


Praktiskt ledarskap I - att leda andra mer effektivt


Praktiskt ledarskap II - att leda andra chefer och förändringsarbete


Effektivare ledarskap – genom ökad självinsikt


Mitt chefsskap - ansvar och skyldigheter


Diplomerad ledare


Projektledning

Elin Larsson – Projekteringsledning
Elin är civilingenjör inom Väg och vatten LTH, certifierad KA och certifierad…

Elin Larsson – Projekteringsledning

Elin Larsson är civilingenjör inom Väg och vatten LTH, certifierad KA och certifierad processledare VDC (Virtual Design and Construction). Elin håller kurser i Projekteringsledning och har erfarenhet av projekteringsledning från både entreprenad- och beställarsida. Elin arbetar till vardags som projekteringsledare och byggledare främst i komplexa kontors- och industriprojekt samt industriellt byggande.

Elin är föreläsare på kursen:


Projekteringsledning


 
Per Aronsson – Kontrollansvarig enl PBL och Kontrollansvarig enl PBL – Uppdatering
Per är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL.

Per Aronsson – Kontrollansvarig enl PBL och Kontrollansvarig enl PBL – Uppdatering

Per Aronsson är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL. Per jobbar idag som byggprojektledare och kontrollansvarig främst inom industri men även bostäder stora som små. Han har ett förflutet som Utsättare/mätingenjör, Arbetsledare, Produktionschef samt installationssamordnare på Skanska och har drivit egen konsultverksamhet sedan 2002.

Per är föreläsare på kurserna:


Kontrollansvarig enl PBL


Kontrollansvarig enligt PBL - Uppdatering

Sylvia Lindén – LOU offentlig upphandling för byggsektorn
Sylvia är advokat och håller kursen LOU för Byggsektorn. Sylvia är partner…

Sylvia Lindén – LOU offentlig upphandling för byggsektorn

Föreläsaren Sylvia Lindén är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som ”Leading Individual” inom offentlig upphandling. Sylvia anser att det är särskilt engagerande att föreläsa för att få interagera med deltagarna och ge dem ett tydligt mervärde och en metod för arbetet med upphandling i deras fortsatta verksamhet.

Sylvia Lindén är advokat och håller kursen LOU– offentlig upphandling för byggsektorn. Sylvia är partner på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Sylvia har arbetat med frågor om upphandling i över femton år både i rollen som advokat och bolagsjurist. Sylvia har omfattande erfarenhet av att arbeta med både leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter. Hon fokuserar framför allt på större upphandlingar inom entreprenad, infrastruktur, transport och försvarssektorn. Rådgivningen omfattar regelverket för offentlig upphandling, att upprätta upphandlingsdokument och att tillvarata regler om offentlighet och sekretess under anbudsfasen, att biträda klienter vid förberedelse av anbud och begäran om överprövning till domstol samt att ge råd åt klienter i samband med tolkning, ändring med mera av upphandlade kontrakt. Sylvia är en skicklig och uppskattad föreläsare och kan, genom sin omfattande erfarenhet inom områdena entreprenad och infrastruktur i olika roller, bidra med många egna praktiska exempel och tankar kring utvecklingen av regelverket över tid. Sylvia vill förmedla vad som typiskt sett är viktigt i en affär inom byggsektorn både från leverantörs- och beställarhåll, och varför branschen på många sätt skiljer sig från andra branscher.

Sylvia är föreläsare på kursen:


LOU – offentlig upphandling för byggsektorn

Magnus Thörn – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 Fördjupning samt Bygg- och projektledning i praktiken
Föreläsaren Magnus arbetar idag som projekt- och byggledare på SENSUM AB och…

Magnus Thörn – AMA anläggning 23 grundkurs, AMA anläggning 23 & MER 23 Fördjupning samt Bygg- och projektledning i praktiken

Föreläsaren Magnus Thörn arbetar idag som projekt- och byggledare på SENSUM AB och är föreläsare på kursen AMA anläggning 23 grundkurs, AMA Anläggning 23 & MER 23 Fördjupning samt Byggledarutbildning.

Magnus Thörn är Byggnadsingenjör med 27 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn, både i rollen som entreprenör och beställare. Magnus är analytisk, lugn och målinriktad. Han har en strak drivkraft och äger förmågan att entusiasmera samt att få gruppen att dra åt samma håll. Magnus har som eget mål att verka som en länk mellan projektering och produktion med syfte att få en bättre, prisvärd och produktionseffektiv produkt. Målet med att föreläsa är att kunna dela med sig av sina erfarenheter med syfte om att försöka vidareutveckla bygg- och anläggningsbranschen.

Magnus är föreläsare på följande kurser:


AMA anläggning 23 grundkurs


AMA Anläggning 23 & MER 23 Fördjupning


Bygg- och projektledning i praktiken

Carlos Martinez – BIM projektering grundkurs
Carlos, arkitekt, är biträdande universitetslektor vid Lunds universitet där han undervisar inom…

Carlos Martinez – BIM projektering grundkurs

Carlos Martinez, arkitekt, är biträdande universitetslektor vid Lunds universitet där han undervisar inom arkitektur, BIM och projektering. Han är utbildad i USA och Sverige och forskar inom hållbara städer och cirkulärt byggande. Han har även arbetat som konsult inom hållbar stadsgestaltning med offentliga och privata aktörer. Han undervisar även i ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram inom hållbar stadsutveckling för tjänstemän i olika utvecklingsländer. Han tycker om att föreläsa och därigenom bidra till kunskapsspridning och utveckling.

Carlos är föreläsare på kursen:


BIM projektering

Mattias Wittgren – Entreprenadjuridik fördjupning
Mattias är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias…

Mattias Wittgren – Entreprenadjuridik fördjupning

Föreläsaren Mattias Wittgren är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som en av fem ”leading individuals” inom entreprenadrätt i Sverige.

Mattias Wittgren är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias har mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot fastighetsrelaterade frågor. Mattias arbetar med avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt. Mattias är partner på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Mattias har bred erfarenhet av att bistå klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Han har mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom entreprenadrättens område samt upphandlingar. Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt de nyligen offentliggjorda resultaten för Legal 500 Europe 2022.

Mattias är föreläsare på kursen:


Entreprenadjuridik fördjupning

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett Diplom som bevis på dina kunskaper.

Utbildningens längd & hålltider

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Kontakta en utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar just dig. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kurserna startar klockan 8.00-8.30 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.