Diplomerad projekteringsledare

Diplomerad projekteringsledare

Det här är utbildningsprogrammet för dig som strävar efter att axla rollen som projekteringsledare med självförtroende och kompetens. Vårt program är utformat för att ge dig en omfattande och gedigen utbildning inom alla aspekter av projekteringsledning. Vårt kursinnehåll fokuserar huvudsakligen på projektledning och projekteringsledning, aktuell lagstiftning samt lösningar inom områdena kvalitet, teknik, arbetsmiljö, miljö och fuktsäkerhet.

Kursmål

Efter att du har avslutat utbildningsprogrammet kommer du att bli Diplomerad Projekteringsledare genom Byggakademin. Vid det laget bör du känna dig fullt förtrogen med rätt kunskaper och förmågor för att ta ansvar för projekt av större omfattning från början till slut, samtidigt som du har alla nödvändiga ledarskapskvaliteter.

Målgrupp

Utbildningsprogrammet vänder sig till dig som antingen står i begrepp att påbörja din karriär som projekteringsledare eller redan arbetar inom detta område och som vill känna sig säker och kompetent genom att förvärva en djupgående förståelse och kunskap inom områden som arbetssätt, teknik, lagstiftning och ledarskap.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat inom byggsektorn i minst 3 – 5 år och ha en allmän kunskap om byggprocessen och begrepp inom byggsektorn.

Innehåll

Projekteringsledning (2 dagar) – kravkurs

 • Projekteringsledning handlar mycket om ledarskap – att leda, styra, inspirera och samordna alla projektörers arbete mot ställda mål – och att kunna kommunicera.
 • Det är under projekteringsfasen man har störst chans att påverka byggnadens form och funktion och som projekteringsledare har du stor påverkan på det slutgiltiga resultatet.

 

Projektledning (2 dagar) – kravkurs

 • Utbildningen ger dig en övergripande förståelse för hur ett projekt ska drivas och varför det är viktigt att förstå dina uppgifter, ansvar och befogenheter.
 • Vi går igenom projektets faser från förberedelse till avslut.

 

Praktiskt ledarskap I (2 dagar) – kravkurs

 • Vad skiljer jobbet som medarbetare från jobbet att vara platschef?
 • Målstyrning genom att sätta mål och välja det viktigaste för verksamheten är en väsentlig del av ledarrollen.
 • En bra ledare ska kunna hantera delegering och prioritering för att uppnå personlig effektivitet och få balans i livet.

 

Fuktsäkerhet grundkurs (2 dagar) – kravkurs

 • På Fuktsäkerhet grundkurs får du kunskaperna som hjälper dig att bygga fuktsäkert och lufttätt.
 • Du lär dig bland annat om fuktrisker vid olika konstruktioner, fukt i byggnader och krav gällande fuktsäkerhet.
 • Du lär dig även om lagar och branschregler samt mätmetoder.

 

Fuktsäkerhet projektering (1 dag) – kravkurs

 • På kursen får du kunskaper som hjälper dig att projektera med hänsyn till fuktsäkerhet.
 • Du lär dig bland annat hur lagar och branschregler ska uppfyllas, grundläggande fuktmekanik, identifiera fuktkritiska konstruktioner samt hur fuktsäkerhetsprojektering kan utföras.

 

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen (1,5 dagar) – kravkurs

 • Miljöbalken ställer krav på att alla företag har tillräcklig kompetens inom miljöområdet och förstår hur den egna verksamheten påverkar vår miljö.
 • Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

 

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare (3 dagar) – kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbetsmiljö.
 • Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare.
 • Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

 

BIM Projektering grundkurs (1 dag) – kravkurs

 • Arbetar du inom projekteringsledning eller byggledning och är intresserad av att utforska de spännande möjligheterna med BIM?
 • Kursen BIM projektledning ger dig en introduktion till digital hantering av modeller samt kunskap om hur information hanteras med BIM.

 

Kontrollansvarig enligt PBL (2,5 dagar) – kravkurs

 • Kursen är en teoretisk kurs med fokus på lagstiftning som styr slutproduktens kvalitet vilket är en nödvändig kunskap för en diplomerad projekteringsledare.
 • Att ha kännedom om byggprocessen, entreprenadformer och entreprenadjuridik är en fördel för att få ut det mesta av kursen.

 

Installations- och energisamordning (2 dagar) – alternativ kravkurs

 • Kursen ger en grundläggande förståelse för hur byggnadens installationsområden värme, ventilation, komfortkyla, styr och el fungerar och hur systemval och installationers utformning har påverkan på byggnadens inomhusmiljö- och energianvändning.

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering (1 dag) – alternativ kravkurs

 • Kursen vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS-P eller BAS-U och som känner att du behöver en repetition och uppdatering av lagstiftning och dessutom behöver få inspiration och verktyg till att kunna styra arbetsmiljöarbetet ännu mer effektivt.

 

Entreprenadjuridik grundkurs (2 dagar) – alternativ kravkurs

 • Du lär dig tolka kontraktshandlingar och du lär dig mer om ersättningsformer.
 • En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna.
 • Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

 

Entreprenadjuridik fördjupning (1 dag) – alternativ kravkurs

 • Entreprenadjuridik fördjupning är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs som vi anpassar fortlöpande efter de senaste rättsfallen.
 • På kursen lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06 och tar upp exempel.

 

ABK 09 (1 dag) – alternativ kravkurs

 • ABK 09 är en kurs i konsulträtt som ger dig kunskap om beställarens och konsultens rättigheter och skyldigheter.
 • ABK09 är tillämplig från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt i utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.
 • Genom att gå kursen och lära dig att upprätta korrekta konsultavtal kommer du att spara både tid och pengar.

 

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad Projekteringsledare från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Agenda

Utbildningsprogrammet omfattar minst 18 kursdagar varav 9 kurser är kravkurser som måste ingå i programmet. Har du redan genomfört någon av kravkurserna kan du göra din egen anpassning utifrån ytterligare 5 valbara kurser.

När du har genomfört kurserna hos Byggakademin och fått godkända tentamina eller intyg på respektive kurs kommer du att få ett inramat utbildningsbevis på Diplomerad Projekteringsledare som sammanfattar alla ingående kurser. Utbildningen genomförs på våra öppna kurser i valfri takt.

Praktisk information

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Om du redan har delar av utbildningen anpassar vi utbildningen efter dina behov. Du har också möjlighet att inom utbildningen komplettera med vissa kurser. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kontakta en av våra utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig.

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Pris:

Pris:

Kurslängd:

18 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Föreläsare på kursen

Elin Larsson – Projekteringsledning
Elin är civilingenjör inom Väg och vatten LTH, certifierad KA och certifierad…

Elin Larsson – Projekteringsledning

Elin Larsson är civilingenjör inom Väg och vatten LTH, certifierad KA och certifierad processledare VDC (Virtual Design and Construction). Elin håller kurser i Projekteringsledning och har erfarenhet av projekteringsledning från både entreprenad- och beställarsida. Elin arbetar till vardags som projekteringsledare och byggledare främst i komplexa kontors- och industriprojekt samt industriellt byggande.

Elin är föreläsare på kursen:


Projekteringsledning


 
Niklas Eriksson – Ledarskapskurser samt Förhandlingsteknik
Niklas är föreläsare på våra ledarskapskurser och på kursen Förhandlingsteknik. Han är…

Niklas Eriksson – Ledarskapskurser samt Förhandlingsteknik

”Niklas Erikssons mål är att skapa trygghet hos chefer så att de ska kunna utöva sitt ledarskap effektivt både i det dagliga arbetet och i besvärliga situationer”. 

Kursledaren Niklas Eriksson är seniorkonsult med mer än 15 års erfarenhet som chef och ledare inom marknadsföring, försäljning och ideella organisationer både i Sverige och internationellt. Niklas är föreläsare på våra ledarskapskurser och på kursen Förhandlingsteknik. Idag arbetar han som seniorkonsult främst inom ledarskap, förändringsledning och individ- och grupputveckling i syfte att öka effektiviteten hos både team och individer.

Niklas har branscherfarenhet från främst läkemedelsindustrin, rekryteringsbranschen och sjukvården och har arbetat både som försäljningschef och avdelningschef samt arbetat i ett antal ledningsgrupper. Han har direkt erfarenhet av både formellt chefskap och indirekt ledarskap som projektledare i både mindre och större nationella och internationella tvärfunktionella projekt.

Niklas har starkt intresse av att ge ledare och chefer rätt verktyg för att skapa verkstad i sitt ledarskap. Vidare är Niklas en av författarna till boken ”Ledarens växellåda – Börja växla i ditt ledarskap.

Niklas är föreläsare på följande kurser:


Förhandlingsteknik


Praktiskt ledarskap I - att leda andra mer effektivt


Praktiskt ledarskap II - att leda andra chefer och förändringsarbete


Effektivare ledarskap – genom ökad självinsikt


Mitt chefsskap - ansvar och skyldigheter


Diplomerad ledare


Projektledning

Lina Linderson – Fuktsäkerhetskurser
Lina är diplomerad fuktsäkerhetsansvarig inom projektering och produktion och är föreläsare på…

Lina Linderson – Fuktsäkerhetskurser

Lina Linderson är diplomerad fuktsäkerhetsansvarig inom projektering och produktion och är föreläsare på Fuktsäkerhetskurserna. Lina har under många år samlat på sig erfarenhet som innefattar hela byggnadsprocessen, från tidigt programskede, projektering till eftermarknad och förvaltningsfrågor.

Lina är föreläsare på följande kurser:


Fuktsäkerhet grundkurs


Fuktsäkerhet produktion


Fuktsäkerhet projektering

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader
Amanda har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen…

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Amanda Segervik har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen och utbildar framför allt inom Miljöansvar. Hon jobbar som Miljösamordnare i både husbyggnadsprojekt och anläggningsprojekt. Amanda fastnade tidigt för Livscykelanalyser och försöker ständigt att klimateffektivisera byggbranschen. Hon tror att utökad kunskap om både miljö och materialen vi använder kommer att vara en av nycklarna till ett hållbart samhälle.

Amanda är föreläsare på kurserna:


Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen


Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA
Carola, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat…

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA

Carola Jansson säger, "Att föreläsa inom arbetsmiljö är ett fantastiskt sätt att nå ut till dig som kan påverka på plats. Tillsammans kan vi förebygga olyckorna."

Carola Jansson, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon är utbildad Arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och har även en påbyggnad inom psykosocial arbetsmiljö vid Umeå Universitet. Hon analyserar, organiserar, utbildar och stödjer företag och organisationer inom begreppet arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete sammanfattar Carolas främsta kompetensområde.

Carola är föreläsare på följande kurser:

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöansvar för chefer

Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn


Organisatorisk och social arbetsmiljö

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Johan Bjärnström – BIM-projektering grundkurs
Johan är en arkitekt och föreläsare som specialiserar sig inom BIM-projektering och…

Johan Bjärnström – BIM-projektering grundkurs

Som person är han nyfiken och positiv, och han trivs med att samarbeta med olika människor för att uppnå gemensamma mål.

Johan Bjärnström är en arkitekt och föreläsare som specialiserar sig inom BIM-projektering. Han betraktar sig själv som noggrann och kommunikativ, och han har ett stort intresse för teknik och processen att förverkliga projekt från idéstadie till ett färdigt projekt. Hans breda erfarenhet omfattar en mångfald av projekt, inklusive sjukhusbyggen, ombyggnationer, kontorsnyproduktion och påkostade fritidshus i Stockholms skärgård. Johan har flera års erfarenhet av att använda program som AutoCAD och Revit för projektering och är även van att axla rollen som BIM-samordnare.

Johan är föreläsare på kursen:


BIM-projektering grundkurs

Per Aronsson – Kontrollansvarig enl PBL och Kontrollansvarig enl PBL – Uppdatering
Per är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL.

Per Aronsson – Kontrollansvarig enl PBL och Kontrollansvarig enl PBL – Uppdatering

Per Aronsson är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL. Per jobbar idag som byggprojektledare och kontrollansvarig främst inom industri men även bostäder stora som små. Han har ett förflutet som Utsättare/mätingenjör, Arbetsledare, Produktionschef samt installationssamordnare på Skanska och har drivit egen konsultverksamhet sedan 2002.

Per är föreläsare på kurserna:


Kontrollansvarig enl PBL


Kontrollansvarig enligt PBL - Uppdatering

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Kontakta en utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar just dig. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kurserna startar klockan 8.00-8.30 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.