BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare | Kursinformation - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen
« Bakåt

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


Kursbeskrivning

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). På kursen får du kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

 

BAS-P vid Planering och Projektering

För att förekomma olyckor och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser måste en byggarbetsmiljösamordnare pekas ut av byggherren inför planering och projektering (BAS-P) av ett byggprojekt enligt Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. Även om det finns en BAS-P så är alltid byggherren övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

BAS-P ska samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under planerings- och projekteringsskedet, både inför det kommande projektet och vid projektets resultat d.v.s. för de som ska verka och förvalta fastigheten eller anläggningen. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att skriva bra avtal med projektörer, driva ett aktivt arbetsmiljöarbete under projekteringen, att ställa samman och granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter för att minimera risker och säkerställa en bra arbetsmiljö. BAS-P upprättar den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

BAS-U vid utförande

Efter planering och projektering går byggprojektet över i utförandesskedet. Det innebär ett ansvar för dig som byggarbetsmiljösamordnare att organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen (BAS-U). Det kan vara allt från att se till att det finns en bra etablering, att kräva in riskanalyser från dina UE, att uppdatera arbetsmiljöplanen, att det finns en gemensam skyddsorganisation som samverkar med varandra, att gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas vid val av arbetsmetoder eller vid upprättande av tidplaner, eller att alla maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och att förarna har rätt utbildning. Uppgifterna är många fler men som BAS-U är du inte ensam utan alla på arbetsplatsen ska samverka till en bra arbetsmiljö.

Innehåll BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Samtliga Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS U och BAS P ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3
  • Roller och ansvar – arbetsgivaren, beställaren och byggarbetsmiljösamordnaren
  • Statistik över arbetsmiljöolyckor och sjukdomar i byggbranschen
  • Praktisk hantering t. ex. att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
  • Skriftligt prov

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter internt i ett företag och/eller axla rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). Förkunskaper som krävs är erfarenhet från bygg- anläggnings- och installationsarbete.

För kommuner, fastighetsbolag eller andra organisationer som utför bygg- och anläggningsarbeten lämpar sig kursen också mycket bra.

Förkunskaper

Kursen omfattar tre dagar. De första två dagarna är grundläggande och den sista dagen fördjupning.

Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.


Kursen omfattar tre dagar
. I priset ingår Arbetsmiljöregler, digital kursdokumentation samt att vissa övningar skrivs ut och delas ut på plats. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika och lunch.

Vi värnar om miljö och har därför digital kursdokumentation men självklart kan du beställa en pärm med utskriven kursdokumentation vilket du kan göra i samband med anmälan.


Byggakademin är ID06 ackrediterade. Du har möjlighet att lägga in ditt intyg på ID06. 


Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U - Uppdatering

Byggakademin erbjuder även kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U - Uppdatering som vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS P eller BAS U. Kursen Byggarbetsmiljösamordning BAS P och BAS U - Uppdatering ger dig en genomgång av nyheter i lagstiftningen från de senaste åren och framförallt tips på arbetssätt och diskussioner hur olika problem kan hanteras.
Erbjudanden

Är ni ett BF9K certifierat företag erhåller du 15 % rabatt på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare.  Erbjudandet går ej att kombinera med andra rabatter. Ring oss så hjälper vi dig boka.

Boka 4 betala för 3

Vid anmälan av 4 deltagare till samma kurstillfälle bjuder vi på en kursavgift. Erbjudandet gäller upp till 8 personer. Konferenspaket, eventuell kurslitteratur och tentamen tillkommer för den 4:e och 8:e deltagaren. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter. Ring oss så hjälper vi dig boka med rabatt!

 

Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under tre dagar, med mellanliggande självstudier, genomfört ovanstående utbildning samt uppvisat godkänt resultat på tentamina. Kursens specifika innehåll återfinns på intygets baksida.

Citat

Utbildningen har omfattats av

• Definition och bakgrund till arbetsmiljö med bla genomgång av statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

• Genomgång av regelverk och dess struktur och arbetsmiljöverkets roll.

• Grundläggande genomgång, gruppövningar och eget arbete runt Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och nedanstående föreskrifter.

• Praktisk tillämpning av lagar och föreskrifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på företagsnivå bla genom en genomgång av dokumentationskrav samt krav och tips om praktisk hantering av frågeställningar såsom missbruk, rehabilitering, introduktion av nyanställda, kränkande särbehandling och minderåriga mm.

• Praktisk tillämpning av lagar och föreskrifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen bla genom en genomgång av roller, ansvar, och dokumentationskrav, att göra arbetsmiljöplan med en riskanalys och hur man arbetar med förebyggande av olycksfall, genomföra skyddsronder, krav runt arbetsplatsens utformning och krav runt första hjälpen och krisstöd, hantering av kemiska ämnen och gemensamma anordningar som ställningar och lyftredskap och slutligen genomgång av belastningsskador och hur dessa kan förebyggas.

• Praktisk tillämpning av lagar och föreskrifter då man påtar sig rollen som BAS-P eller BAS-U. De olika aktörernas ansvars- och arbetsfördelning, krav på dokumentation mm. Genomgång av lämpliga rutiner för hur samtliga krav ska uppfyllas som tex planering av byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet, att organisera skyddsarbetet, samordning och kontroller.

Följande föreskrifter har behandlats (av senaste version):

AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete
AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2012:02 Belastningsergonomi
AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar
AFS 2013:04 Ställningar
AFS 2006:01 Asbest
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 1981:14 Fall
AFS 2001:03 Personlig skyddsutrustning
AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd
AFS 2006:06 Lyftanordningar - lyftredskap
AFS 2005:16 Buller
AFS 2005:15 Vibrationer
AFS 2003:06 Besiktning av lyftanordningar
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning
AFS 2008:03 Maskiner
AFS 2006:07 Personlyft med kran
AFS 1984:02 Bultpistoler
AFS 1984:03 Spikpistoler
AFS 1992:16 Kvarts
AFS 1981:15 Ras
AFS 2012:03 Minderåriga

Tid

3 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

- Deltagaravgift 10 700 SEK exkl moms
10 oktober15 - 16 oktober
Göteborg
14 platser kvar
19 november27 - 28 november
Malmö
19 platser kvar
28 november05 december12 december
Stockholm
18 platser kvar