Byggakademins sammanfattning av byggåret 2017 och utsikter för 2018

Byggåret 2017

 • Fortsatt högkonjunktur i svensk ekonomi liksom i byggbranschen
 • Bygginvesteringarna för 2017 var i slutet av oktober prognostiserade till att bli 513,5 miljader sek vilket är en ökning med 12% jämfört med föregående år
 • Antal sysselsatta i byggindustrin är i medeltal 334.100 vilket är en ökning med 15400 personer eller 4,8% jämfört med året innan

Byggåret 2018

 • Tillväxttakten dämpas något
  • Prognostiserad bygginvesteringar för 2018 är 533 miljarder (4 % ökning)
  • Bostadsbyggande går ned något p.g.a. striktare kreditgivning, modesta reallönehöjningar samt stigande låneräntor men sett till takten av antal påbörjade bostäder blir året ändå bra
  • Ombyggnadsvolymen förväntas stiga (både småhus och flerbostadshus)
  • Lokalinvesteringar förväntas en modest tillväxt, privata sektorn går ner men offentliga går upp
  • Investeringar i anläggningsprojekts förväntas öka i relativt god takt med framförallt stark tillväxt i det offentliga byggande av nya vägar och järnvägar bl.a. Ostlänken (Linköping – Järna) och utbyggnad av Stockholms tunnelbana men även hamnutbyggnader i bl.a. Nynäshamn och utveckling av flygplatser som t.ex. i Sälen
 • Arbetsmarknad: sysselsättningen förväntas fortsätta öka men inte i lika snabb takt och det kommer fortfarande finnas matchningsproblem. Ett genomsnittligt bristindex för samtliga byggyrken är högre än för nästan alla andra sektorer, sammantaget är jobbmöjligheterna goda i byggbranschen

“Det är fortfarande brist på kompetent personal och därför ar det klokt att investera i utbildning” säger rektor Anna Bley.

Sammanfattningen är baserad på statistik från Sveriges Byggindustrier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest