När behöver det finnas en BAS-P?

Enligt Arbetsmiljölagen ska två byggarbetsmiljösamordnare utses vid ett byggprojekt. En samordnare
för BAS-P planering och projektering och en samordnare för BAS-U utförandefas. Den som utses till
BAS-P ansvarar bland annat för framtagning av arbetsmiljöplan och för att identifiera risker.

Vanliga frågor och svar kring BAS-P

Fråga: Varför behövs en BAS-P?
Svar: En byggarbetsmiljösamordnare måste utses av byggherren vid planering och projektering (BAS-P) av
ett byggprojekt enligt Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten för att förhindra
olyckor och skapa en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Det är dock alltid byggherren som är
övergripande ansvarig om inte byggherren överlåter ansvaret till en så kallad uppdragstagare.

Fråga: Vad gör en BAS-P?
Svar: BAS-P ansvarar för att samordna arbetsmiljöfrågor under planerings- och projekteringsskedet.
Ansvaret gäller både inför projektet och efter det att projektet är klart för dem som ska verka och
förvalta fastigheten eller anläggningen. I arbetsuppgifterna ingår att skriva avtal med projektörer, att
aktivt driva arbetsmiljöarbetet under projekteringen, att sammanställa och granska underlag från
arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter för att minska risker och försäkra en bra arbetsmiljö.
BAS-P ansvarar för att upprätta första versionen av Arbetsmiljöplanen vilken behöver tas fram innan
etablering.

Fråga: Vem behöver gå kursen BAS P/U?
Svar: Kursen BAS-P och BAS-U riktar sig till dig som ska agera som BAS P och/ eller BAS U eller ska ta emot
delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Fråga: Kan jag gå kursen på engelska?
Svar: Ja, du kan gå kursen på engelska. Den heter BAS-P and BAS-U certificate english course.

Fråga: Kan kursen läsas på distans?
Svar: Ja, det går bra att gå kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U via Lärarledd
distansundervisning.

Fråga: Finns det en kurs i BAS-P OCH BAS-U uppdatering?
Svar: Byggakademin erbjuder även kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Uppdatering
vilken vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS-P eller BAS-U. På kursen får du en uppdatering av
nyheter i lagstiftningen samt tips på nya arbetssätt. Vi kommer även att diskutera olika problem som
kan uppstå och hur de kan hanteras.