Byggakademin – kurser

– vi erbjuder följande byggkurser och utbildningar för byggbranschen

ama

AMA-grundkurs för anläggare och husbyggare

Alla som läser Administrativa föreskrifter eller tekniska beskrivningar kommer i kontakt med AF AMA och AMA Anläggning eller Hus. AMA – Allmän material och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av tekniska beskrivningar och Administrativa föreskrifter (AF-del). AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll. Grundkursen hjälper dig tolka handlingarna korrekt och berör även MER.


mer

MER Anläggning

Många förfrågningsunderlag bygger på AMA Anläggning där mängdförteckning, tillkommande och avgående arbeten regleras enligt mät- och ersättningsreglerna MER. Kursen ger dig god kunskap om hur mät- och ersättningsreglerna är uppbyggda och hur du ska använda dem i praktiken.


leadership

Byggakademin Leadership program

På Byggakademin Leadership Program lär du dig att bli en bättre ledare genom ökad förståelse för chefsrollen och medarbetarna t.ex. hur du hanterar underpresterande personal. Innehållet fokuserar på ledarrollen, personalhantering, konflikthantering, kundhantering och kommunikation med utgångspunkt från situationer i byggbranschen.

Programmet genomförs vid fyra seminariedagar under ett halvår med mellanliggande hemuppgifter så att du hinner omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

Vid sista tillfället bjuds din chef in till ett avslutande seminarium då du får presentera din personliga handlingsplan av ditt framtida ledarskap.


arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildningen ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att axla rollen som arbetsledare/platschef i ett byggprojekt. Vi hjälper dig att snabbt komma in i rollen och utveckla ditt ledarskap.


arbetsmiljo

Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P

Här får du kunskaper och färdigheter för att kunna ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter för en säker arbetsmiljö. Du får en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

Kursen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordare BAS U och BAS P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.


inkop

Inköp - hantering och juridik

Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet att få en bra ekonomi i ditt projekt. Kursen ger dig grundläggande kunskap om de viktigaste bestämmelserna i lagar och standardavtal samt tips på arbetssätt.


installationssamordning-1

Installationssamordning

Vi får alltmer komplexa installationer i våra byggnader. Kursen syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de tekniska systemen hänger ihop och hur du kan arbeta med installationssamordning under produktionsskedet.


kalkyl

Kalkyl- och anbudsarbete - grundkurs

Räknar du på rätt projekt? Vet du om vilka risker som finns i ditt anbud? Och framförallt, får du med dig alla dina kostnader i din kalkyl? Kursen ger dig metoder, verktyg och tips som du behöver i ditt anbudsarbete.


minirknare-2

Projektekonomi

Har du full kontroll på hur ditt projekt går ekonomiskt? Hinner du upptäcka problemen innan det är för sent? Tycker du att avstämningsarbetet tar för lång tid? Kursen ger dig verktyg och metodiker för att arbeta effektivt med avstämningar och prognoser.


ritningslasning

Ritningsläsning - grundkurs

I ett byggprojekt utgår mycket från att du kan läsa och förstå ritningar. Vi ger dig grundläggande kunskap för att läsa ritningar och omsätta informationen till verklighet.


visuell

Visuell Planering

En platschefs vardag handlar mycket om att samordna och förankra planering med alla berörda. Allt fler byggföretag har börjat arbeta utifrån Lean construction som handlar om att hitta effektiva arbetssätt och ta bort slöseriet. Den här kursen fokuserar på en del av Lean Construction, den som handlar om visuell planering.

Kursen ger dig idéer och verktyg hur du kan arbeta med planering initialt innan produktionsstart och under projektet med rullande planering och veckoplaneringsmöten med hjälp av just visuell planering. Ett arbetssätt som både hjälper dig att planera och samtidigt ger en bra förankring hos alla berörda.


entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik

En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna. Kursen går igenom de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 med fokus på att du ska få ett så optimalt ekonomiskt resultat som möjligt i ditt projekt.


konsumententreprenader

Konsumententreprenader

Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd vilket ställer stora krav på dig som entreprenör. Kortfattat innebär det att allt som inte står t.ex. vad gäller innehåll, tid och pris har konsumenten tolkningsföreträde. Kursen går igenom Konsumenttjänstlagen och standardavtal, ger exempel på verkliga rättsfall och belyser särskilt de områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör. Efter avslutad kurs vet du hur du bäst garderar dig mot att hamna i tvist och har en bibehållen god relation med din kund.


ata

ÄTA - Hantering & Juridik

Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om inte dokumentationen görs ordentligt. Vi hjälper dig att bli bättre på att prissätta och bevaka dina ÄTOR.

ekonomi-for-chefer

Intensivkurs - Ekonomi för chefer i byggbranschen

Kursen ger dig en inblick i ekonomiska begrepp och samband, nyckeltal och rapporter och framförallt hur du praktiskt kan arbeta för att förbättra ditt företags lönsamhet.


forhandlingsteknik

Intensivkurs - Förhandlingsteknik

För att kunna påverka resultatet av en förhandling krävs kunskap om själva förhandlingsprocessen. Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik som du kan omsätta direkt i praktiken. Du lär dig t ex att förbereda en förhandling, olika frågetekniker, skapa förtroende och att kunna argumentera för din sak.


personalhantering

Intensivkurs - Chefens Personalansvar

Personalen är vår viktigaste resurs.

Kursen vänder sig till dig som är chef och som förmodligen har ont om tid och behöver inspiration och en introduktion till viktiga frågeställningar inom personalhantering. Efter avslutad kurs har du med dig ett antal hjälpmedel, tips på metoder och idéer till hur du ska gå vidare i ditt ledarskap.


Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!